DADP

DADP

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego (DADP) - 2017

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi” (Jan Paweł II, Evangelium vitae)
 

W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie, umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni - nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc również do Ciebie. Nie zwlekaj. Możesz się przyczynić do ich ocalenia, podejmując Duchową Adopcję.

 

W 1987 r. ojcowie paulini w kościele Świętego Ducha w Warszawie rozpoczęli dzieło Duchowej Adopcji, które miało być jedną z form wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Ruch Duchowej Adopcji pochodzi z Fatimy, gdzie został zainicjowany przez Błękitną Armię Matki Bożej Fatimskiej jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Duchową Adopcję propagowaną w Polsce pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do ks. prałata Franciszka Kołacza, Krajowego Moderatora Ruchu Domowego Kościoła.
Zasady Duchowej Adopcji są proste. Jest to modlitewne zobowiązanie złożone najlepiej przy ołtarzu, podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się duchowym rodzicem tego dziecka. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego, codzienna modlitwa, której tekst podajemy poniżej, oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie - jak post lub walka z nałogiem.

 

Duchową Adopcję może podjąć każdy. Najpierw można objąć modlitwą tylko jedno dziecko. Po jej zakończeniu można adoptować duchowo kolejne, pod warunkiem dopełnienia poprzednich zobowiązań. Należy pamiętać o codziennym wypełnianiu przyrzeczeń, w razie jednorazowego zapomnienia trzeba wydłużyć okres modlitwy o jeden „zapomniany” dzień. W przypadku dłuższej przerwy, modlitwę trzeba podjąć na nowo od początku.

 

Bliższych informacji udziela:
Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji - Jasna Góra,
ul. Kordeckiego 2 p. 108, 42-225 Częstochowa
tel. (034) 365 66 88, 365 67 28

 

Modlitwa codzienna
Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

                         

 

Najczęściej stawiane pytania i odpowiedzi w sprawie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 

 1. Co to jest duchowa adopcja?
  Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej 1 Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki itp.). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.
 3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?
  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO. Paulinów w Warszawie.
 5. Jakie są owoce duchowej adopcji?
  Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 6. Kto może podejmować duchową adopcję?
  Każdy- osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 7. Ile razy można podjąć duchową adopcję ?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.
 9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Boże Miłosierdzie. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne lekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa ) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 14. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
  Tak.
 16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 17. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
  Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
Pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją, uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele, skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

 

 

 Historia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

 

 

W niedzielę 21 września 1980 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę. Z Radgoszczy pojechało w pielgrzymce 10 delegatek, które w imieniu pozostałych parafian zobowiązały się do obrony życia dzieci nienarodzonych i złożyły ofiarę na rzecz ufundowania tzw. Kielicha Życia. Po przyjeździe do parafii, wspólnie z innymi parafianami realizowane było to postanowienie, głównie poprzez: włączenie się sporej ilości parafian, szczególnie dziewcząt i kobiet do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Celem tego dzieła jest ratowanie dzieci nienarodzonych i przyjście z pomocą samotnym matkom. Dzieło to systematycznie rozwija się w parafii dzięki staraniom duszpasterzy, a przede wszystkim wiernych.

Dnia 25 maja 2001 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kapłani z ambony zachęcali do wstąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i rozdawali wiernym odpowiednie deklaracje. Podobnie było 25 marca 2004, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, duszpasterze zachęcali do modlitwy w intencji każdego dziecka poczętego oraz do modlitwy o pokój – aby wojna w Iraku nie przerodziła się w kolejną wojnę światową. W Dzień Świętości Życia 2005 r. kapłani zachęcali do duchowej, adopcji dziecka poczętego, przypominając obowiązki związane z tych szlachetnym dziełem. „W parafii na szczęście przyrost naturalny jest jeszcze dodatni i jest wiele rodzin wielodzietnych”, tak w Kronice Parafialnej zaznaczył proboszcz ks. Ignacy Piwowarski.

W sposób całościowy Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego została przybliżona wiernym w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2007 r. Ks. proboszcz Marek Łabuz na wszystkich Mszach św., w specjalnym kazaniu bardzo dokładnie przedstawił cel tego dzieła oraz świadectwa zachęcające wiernych do podjęcia tego modlitewnego zobowiązania. W tym dniu w tę modlitwę włączyło się 51 parafian. Od tego dnia postanowiono wpisywać wszystkich podejmujących Adopcję do Parafialnej Księgi Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Osoby podejmujące dzieło pomocy dzieciom poczętym,

zagrożonym zabiciem w łonie matek - DADP w Radgoszczy

 

 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2007 r. Duchową Adopcję podjęło 65 osób.
 •  W Dzień Świętości Życia 2008 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 29 osób.
 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2008 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 10 osób.
 •  W Dzień Świętości Życia 2009 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 59 osób.
 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2009 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 31 osób.
 •  W Dzień Świętości Życia 2010 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 13 osób.
 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2010 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 16 osób.
 •  W Dzień Świętości Życia 2011 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 36 osób.
 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2011 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 36 osób.
 •  W Dzień Świętości Życia 2012 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 26 osób.
 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2012 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 36 osób.
 •  W Dzień Świętości Życia 2013 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 23 osoby.
 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2013 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 20 osób.
 •  W Dzień Świętości Życia 2014 r. do modlitwy w intencji dzieci poczętych zagrożonych zabiciem włączyło się 28 osób.
 •  Do włączenia w opiekę duchową nad poczętymi dziećmi zagrożonymi zabiciem w łonie matek zachęcają kapłani na katechezie w klasach gimnazjalnych. Na początku roku szkolnego po okolicznościowej duchową adopcję podejmuje co roku kilkoro uczniów.

 

Moderatorem Dzieła w Parafii Radgoszcz jest proboszcz ks. dr Marek Łabuz.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji u Ks. Opiekuna.

 


Informacje o sposobie włączenia się do DADP w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy można uzyskać pisząc pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.