Litania ku czci św. Kazimierza wersja 2

Kyrie, elejson,                                               Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas,                                       Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                      zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,                   zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,                                      zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,                         zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,                                               módl się za nami

Święty Kazimierzu, gorący czcicielu Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie,                                                                                                                                                                                                               módl się za nami

Święty Kazimierzu, pobożnym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający,

Święty Kazimierzu, patronie narodu polskiego,

Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca,

Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący,

Święty Kazimierzu, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie zachowujący

Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco,

Święty Kazimierzu, do ojczyzny niebieskiej przewodniku pewny,

Święty Kazimierzu, ojcze ubogich,

Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany,

Święty Kazimierzu, chwało, wzorze i pociecho,

Abyśmy się zawsze do woli Boga stosowali,                           uproś nam u Boga.

Abyśmy miłość Boga i bliźniego w sercach naszych umacniali,

Abyśmy w szczęściu i powodzeniu pokornymi i wdzięcznymi Bogu byli,

Abyśmy natchnieniom Bożym posłusznymi byli,

Abyśmy wśród utrapień i przeciwności życia w wierze świętej wytrwali,

Abyśmy za twoim przykładem pobożność, czystość i inne cnoty umiłowali,

Abyśmy z grzechów naszych powstawali,

Abyśmy cnoty twoje naśladowali,

Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali,

Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli,

Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z pokorą i odwagą przyjęli,

Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili,

Abyśmy Boga w niebie oglądać i wychwalać na wieki mogli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                  wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                  zmiłuj się nad nami, Panie.

 

P. Módl się za nami święty Kazimierzu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś świętego Kazimierza darami swej łaski ubogacał, pośród zepsucia i dostatków niezmierzonych od grzechu zachował i wśród majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzył, daj nam, prosimy, abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego anielską naśladowali, Matkę Twoją jak On pobożnie wychwalali i, gardząc ziemskich dóbr próżnością, do niebieskich nieustannie wzdychali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.

Please publish modules in offcanvas position.