Cze 09, 2014

Kyrie, elejson,                                               Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas,                                       Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                      zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,                   zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,                                      zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,                         zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,                                               módl się za nami

Święty Kazimierzu, gorący czcicielu Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie,                                                                                                                                                                                                               módl się za nami

Święty Kazimierzu, pobożnym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający,

Święty Kazimierzu, patronie narodu polskiego,

Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca,

Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący,

Święty Kazimierzu, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie zachowujący

Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco,

Święty Kazimierzu, do ojczyzny niebieskiej przewodniku pewny,

Święty Kazimierzu, ojcze ubogich,

Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany,

Święty Kazimierzu, chwało, wzorze i pociecho,

Abyśmy się zawsze do woli Boga stosowali,                           uproś nam u Boga.

Abyśmy miłość Boga i bliźniego w sercach naszych umacniali,

Abyśmy w szczęściu i powodzeniu pokornymi i wdzięcznymi Bogu byli,

Abyśmy natchnieniom Bożym posłusznymi byli,

Abyśmy wśród utrapień i przeciwności życia w wierze świętej wytrwali,

Abyśmy za twoim przykładem pobożność, czystość i inne cnoty umiłowali,

Abyśmy z grzechów naszych powstawali,

Abyśmy cnoty twoje naśladowali,

Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali,

Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli,

Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z pokorą i odwagą przyjęli,

Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili,

Abyśmy Boga w niebie oglądać i wychwalać na wieki mogli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                  wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                  zmiłuj się nad nami, Panie.

 

P. Módl się za nami święty Kazimierzu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś świętego Kazimierza darami swej łaski ubogacał, pośród zepsucia i dostatków niezmierzonych od grzechu zachował i wśród majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzył, daj nam, prosimy, abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego anielską naśladowali, Matkę Twoją jak On pobożnie wychwalali i, gardząc ziemskich dóbr próżnością, do niebieskich nieustannie wzdychali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.

Maj 17, 2014

Litania ku czci św. Kazimierza królewicza, 

patrona parafii Radgoszcz

 

Kyrie, eleison,                                                                Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas,                                                        Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                                        zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,                                    zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,                                                       zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,                                           zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,                                                                 módl się za nami.

Święty Kazimierzu, gorliwy naśladowco Chrystusa,      módl się za nami.

Święty Kazimierzu, wzywający do umiłowania Boga,

Święty Kazimierzu, wierny sługo Maryi,

Święty Kazimierzu, krzewicielu wiary świętej,

Święty Kazimierzu, ozdobo Kościoła świętego,

Święty Kazimierzu, obrońco jedności Kościoła,

Święty Kazimierzu, uosobienie cnót chrześcijańskich,

Święty Kazimierzu, patronie Litwy i Polski,

Święty Kazimierzu, dzielny obrońco naszej ojczyzny,

Święty Kazimierzu, patronie naszej radgoskiej parafii,

Święty Kazimierzu, wzorze dla sprawujących władzę,

Święty Kazimierzu, mężu wielkiej pobożności,

Święty Kazimierzu, młodzieńcze nieskalany,

Święty Kazimierzu, wzorze wstydliwości,

Święty Kazimierzu, przykładzie cierpliwości,

Święty Kazimierzu, wzorze pokory i łaskawości,

Święty Kazimierzu, zwierciadło sprawiedliwości,

Święty Kazimierzu, pocieszycielu strapionych,

Święty Kazimierzu, obrono w niebezpieczeństwach,

Święty Kazimierzu, uzdrowienie chorych,

Święty Kazimierzu, współczujący cierpiącym,

Święty Kazimierzu, pomocy strapionych,

Święty Kazimierzu, ojcze ubogich i sierot,

Święty Kazimierzu, wspomożycielu konających,

Święty Kazimierzu, uciszający burze i niepogodę,

Święty Kazimierzu, rezygnujący z królewskich godności dla Królestwa Bożego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                zmiłuj się nad nami, Panie.

 

K.:Módl się za nami święty Kazimierzu.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, tylko Ty jesteś Święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata, prosimy Cię, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać wraz z nim Twoją chwałę w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maj 17, 2014

                                   Litania do Świętego Jana Pawła II

Kyrie eleison,                                                           Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas,                                                   Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże                                                  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże                               zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże                                                 zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże                                    zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo                                                           módl się za nami.

Święty Janie Pawle II,                                               módl się za nami.

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie Ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do Nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                        przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                        wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                        zmiłuj się nad nami.

K.  Módl się za nami, święty Janie Pawle II.

W.  Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

            Imprimatur, + Stanisław kard. Dziwisz, Kraków, 12.04.2011 r.

Maj 04, 2014

Na początku Wielkiego Postu 50 dzieci z naszej parafii otrzymało od parafialnej Caritas skarbonki na jałmużnę. Na katechezie i w czasie homilii zachęcane były do zbierania jałmużny jako pomoc dla chorych dzieci w parafii. W Wielki Piątek 31 dzieci złożyło skarbonki na ołtarzu jak dar serca dla Pana Jezusa. Po zważeniu skarbonek okazało się, że było prawie... 4 kg złotych, malutkich monet.

W tym samym czasie dorośli nabyli 100 sztuk paschalików. Wszystkie ofiary jakie dzieci zebrały do skarbonek w Wielkim Poście, dochód ze sprzedaży paschalików (tj. 1, 5 zł. od każdej świeczki), oraz prywatny dar od pewnej osoby w sumie 750 zł zostały przekazane na pomoc dla naszego dzielnego parafianina Faustynka, który walczy z chorobą nowotworową.

            Bóg zapłać wszystkim dzieciom za ofiary w skarbonkach i tym którzy nabyli paschaliki.

Kwi 19, 2014

W Wielki Piątek katolicy wspierają datkami Ziemię Świętą
Podczas adoracji Krzyża w Wielki Piątek można pomóc chrześcijanom z Ziemi Świętej. Ks. prof. Piotr Łabuda, biblista z tarnowskiej sekcji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i znawca Ziemi Świętej zwraca uwagę, że większość zabytkowych miejsc w Ojczyźnie Jezusa wymaga remontów.

„Są miejsca – parafie, w Ziemi Świętej – gdzie nie ma już zbyt wielu chrześcijanin. Czasami są jedynie franciszkanie troszczący się o miejsca dla nas szczególne. Dlatego liczą na nas, bo sami nie są w stanie utrzymywać i remontować tych świątyń"- dodaje ks. Łabuda. Często problemy z remontami związane są też z tym, że zabytkowe kościoły należą do kilku wspólnot, tak jest m.in. w przypadku Bazyliki Bożego Grobu czy Bazyliki Bożego Narodzenia. Co roku jednak udaje się poprawiać stan zabytków. Ostatnie prace przeprowadzono m.in. w Betfage, w miejscu skąd Jezus wyruszył w drogę Niedzieli Palmowej. Nowe oblicze ma także kościół i jego otoczenie na Polu Pasterzy. Ofiary składane w kościołach w Wielki Piątek są również przeznaczane na dzieła dobroczynne m.in. kształcenie dzieci, na pomoc ubogim, potrzebującym, chorym i działalność wspólnot parafialnych.

Kilka lat temu m.in. dzięki znaczącemu wsparciu diecezji tarnowskiej w Betlejem powstał dom dla sierot palestyńskich nazywany Domem Pokoju w Betlejem. Potrzeby nadal są tam duże. „W ośrodku mieszkają dzieci, ale też przychodzą inni podopieczni, by dostać posiłek, książki i wykąpać się. Pielgrzymi z diecezji tarnowskiej, którzy odwiedzają Ziemię Świętą swoimi ofiarami i darami wspierają również siostry elżbietanki i ich małych podopiecznych. Zostawiają tam żywność i odzież. Siostry rozdają te dary także chrześcijanom z Betlejem" - opowiada ks. Łabuda. Kapłan, który oprowadza po Ziemi Świętej grupy pielgrzymkowe, podkreśla, że przez cały rok można wspierać chrześcijan w Ziemi Świętej korzystając z hoteli i restauracji, które oni prowadzą. „Tylko z jednego hotelu w Betlejem utrzymuje się około 56 chrześcijańskich rodzin" - dodaje ks. Łabuda.

Kwi 12, 2014

25 marca br. przeżywaliśmy w kościele uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia, w którym organizowane są nabożeństwa, marsze, akademie i sympozja popularno naukowe w obronie ludzkiego życia od urodzenia aż do naturalnej śmierci. Toczy się bowiem totalitarna walka cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. Cywilizacja śmierci to m. in. aborcja, eutanazja, in vitro, manipulacje genetyczne itp. nieetyczne osiągnięcia cywilizacyjne. Cywilizacja życia – miłości to Okna życia, hospicja dla umierających, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, wolontariusze bezinteresownie pomagający potrzebującym.

W naszym kościele na Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00 modliliśmy się do Matki Najświętszej o łaski potrzebne w rodzinach naszej parafii, a szczególnie w intencji dzieci nienarodzonych, by wszystkie, także te chore mogły się urodzić i po prostu żyć. Na msz św. wieczornej blisko 30 osób uroczyście zobowiązało się do modlitwy w obronie nienarodzonych.

Prosimy wszystkich chętnych o włączanie się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Odmawiając codziennie dziesiątek Różańca św. od 25 marca do 25 grudnia (9 miesięcy) otaczamy modlitewną opieką dzieci nienarodzone zagrożone zabiciem w łonie kobiet. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych Mnieście uczynili”. Mt 25, 40.

Nienarodzone dzieci są naprawdę braćmi najmniejszymi i najsłabszymi...

Pomóż im, one i Chrystus czekają na Ciebie! Kartki z modlitwami są na oknach w przedsionku kościoła.

Kwi 11, 2014

Od I niedzieli Wielkiego Postu w naszej parafii pracuje w duszpasterstwie nowy duchowny. Jest nim diakon Grzegorz Brach pochodzący z parafii Staszkówka koło Ciężkowic. Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, które ukończył obroną pracy magisterskiej na temat „Bóg, Jezus Chrystus i Kościół w apologii chrześcijaństwa „Vittorio Messoriego. Obecnie odbywa praktykę duszpasterską przed święceniami kapłańskim, które jak Pan Bóg pozwoli przyjmie 31 maja br. w tarnowskiej katedrze. W ramach praktyki głosi homilie, odprawia nowenny do MB Nieustającej Pomocy, przewodniczy liturgii pogrzebowej, a zwłaszcza katechizuje dzieci i młodzież. Otoczmy diakona naszymi modlitwami, aby dobrze przygotował się do kapłaństwa.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.