Paź 13, 2017

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w piątek 13 października o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 12.30.

Paź 07, 2017

Kandydaci do Rady Duszpasterskiej

w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

 

Augustynowicz Marcin

Bąba Mariusz

Błach Bronisław

Bobro Stanisław

Brzychczy Mirosław

Burzec Eugeniusz

Burzec Ryszard

Burzec Tomasz

Dykas Jan

Fijał Andrzej

Gadziała Józef

Giża Kazimierz

Gondek Czesław

Gondek Kazimierz

Juzba Piotr

Kijak Tomasz

Kmieć Tomasz

Knapik Eugeniusz

Kogut Janusz

Kopia Bożena

Krechniak Marek

Król Kazimierz

Kubek Zygmunt

Kupiec Krystyna

Marnik Kazimierz

Motyka Jolanta

Moździerz Mateusz

Noga Marcin

Nowosielska Dorota

Pikul Józef (ul. Strażacka)

Rój Józef

Saładyga Stefan

Sipior Józef

Sipior Paweł

Szkotak Marcin

Szwajkosz Katarzyna

Ujek Ryszard

Warias Stanisław

Wawrzonek Maria

Wolak Michał

Wolak Walerian

Żurawska Justyna

Wrz 25, 2017

Zmarła śp. Emilia Kułaga. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 26 września o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 13.30.

Wrz 17, 2017

REGULAMIN WYBORU

RAD DUSZPASTERSKICH W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

1.     Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

2.     Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.

3.     Przy wyborze członków Rady, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy zachować zasady ogólne zawarte w statucie Rad Duszpasterskich. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie tych zasad.

4.     Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

4.1.           Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Proboszczowi lub Rektorowi Kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

4.2.          Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

4.3.          Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić skuteczność wyborom należy ograniczyć się do podania powtarzających się najczęściej nazwisk kilkunastu kandydatów. Górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy wówczas kierując się zasadą, aby na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

4.4.          Tydzień przed wyborami Proboszcz lub Rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

5.     W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Diecezjalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.

6.     W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.

7.     Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

8.     Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9.     Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

10.W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

11.  Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowowybrane Rady podejmują swe funkcje i automatycznie przestają funkcjonować wybrane we wcześniejszym okresie Rady Duszpasterskie. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej Rad wybranych oraz za odłożeniem tym samym nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.

       + Józef Życiński

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 15.09.1992 r.

Wrz 17, 2017

1.      Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady Duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad Duszpasterskich. Nie tworzy się Rad Duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

2.     W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3.     W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

3.1.Z urzędu należą do Rady:

3.1.1.    Proboszcz lub Rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

3.1.2.    Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.

3.1.3.    Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.

3.1.4.    Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.

3.1.5.    Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny).

3.1.6.    Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

3.2.Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w § 3.1. zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami odnośnej grupy.

4.     Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.

5.     Zastępca przewodniczącego Rady (= Proboszcza lub Rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

6.     Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

7.     Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

7.1.Proboszcz lub Rektor dysponuje prawem veta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.

7.2.Jeśli 2/3 członków Rady zgłosi zastrzeżenia do veto wniesionego przez Przewodniczącego, sprawę rozstrzyga Biskup Diecezjalny.

8.     Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

8.1.W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady, jeśli propozycja taka uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.

8.2.W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

8.3.W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce Przewodniczący Rady mianuje nowego członka.

9.     W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach Proboszcza, Rektora czy Księży Wikariuszy. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady może podjąć jedynie Biskup Diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.

10.Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

11.  Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów. Działające dotychczas Komitety Budowy Kościoła mogą zostać włączone w struktury Rady Duszpasterskiej. W uzasadnionych przypadkach, stosownie do decyzji miejscowych duszpasterzy, mogą one jednak również zachować dotychczasową autonomię.

12.Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

13.Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

14.Wraz z przyjęciem niniejszego statutu ulegają modyfikacji zasady zawarte w Statucie Parafialnej Rady Duszpasterskiej przyjętym przez IV Synod Diecezji Tarnowskiej (Dokumenty synodalne, ss. 305n)

     + Józef Życiński

BISKUP TARNOWSKI 

Tarnów, 15.09.1992 r.

Wrz 14, 2017

Czcigodny Księże Proboszczu!


W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” zwracamy się o pomoc w ratowaniu przed zbrodnią aborcji nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełnosprawność lub chorobę. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Zatrzymaj Aborcję” ma na celu eliminację z polskiego prawa punktu zezwalającego na zabijanie dzieci z przyczyn eugenicznych. Aby Sejm rozpatrzył projekt, należy zebrać pod nim minimum 100 tysięcy podpisów, do skutecznego uchwalenia prawa potrzeba ich jednak o wiele więcej.
Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji – wykonywane na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach – często nawet w 6. miesiącu ciąży - i stanowią 95% wszystkich aborcji w naszym kraju. W roku 2016 zabito w ten sposób 1042 dzieci. Prasa i organy ścigania odnotowują przypadki pozostawienia żywych dzieci po aborcji, aby umarły już poza organizmem matki.
Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z projektem i wyraziła poparcie dla zbiórki podpisów pod nim na 376. zebraniu plenarnym w Zakopanem w czerwcu br. pisząc w komunikacie końcowym:  Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.
Ośmielamy się zatem prosić Księdza Proboszcza o zorganizowanie zbiórki podpisów w parafii – poprzez zaangażowanie parafian, wspólnot i ruchów. Prosimy o wyznaczenie przynajmniej jednej niedzieli w czasie przeznaczonym na zbieranie podpisów (tj. przez 10 listopada br.) i przeprowadzenie akcji.
Do listu dołączamy treść projektu ustawy, karty do zbierania podpisów, instrukcję, kopertę zwrotną i plakat. Polecamy także Inicjatywę modlitwie, aby już niedługo w Polsce nie zabijało się nienarodzonych dzieci.
Z pamięcią w modlitwie,
 
Kaja Godek     Magdalena Korzekwa-Kaliszuk   

Pełnomocnik komitetu     Zastępca Pełnomocnika komitetu
 
PS –Podpisy prosimy odesłać po skończonych zbiórkach, najpóźniej 10 listopada.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.