Klasa 7 Katecheza nr 39

Klasa 7 Katecheza nr 39

Temat: Reforma średniowiecznego Kościoła

Odpowiedz na pytania w zeszycie:

- Co to znaczy, że niektóre kraje są krajami wyznaniowymi?

- Jak oceniasz taką sytuację ?

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej sytuacji Kościoła w średniowiecznej Europie. Wiek X i XI był trudny dla Kościoła. Cesarze niemieccy uważali, że mają prawo do obsadzania tronu papieskiego, do mianowania bisku­pów i nadawania im dóbr ziemskich. W samym Kościele dało się zauważyć wewnętrzny kryzys. Przed Kościo­łem stanęła konieczność reform.

Kościół w średniowieczu był nie tylko wspólnotą prowadzącą do zbawienia, ale też istotną częścią życia społecznego. Przy kościołach rozwijały się szkoły, szpitale, ośrodki pomocy biednym i osieroconym. Kościół miał ogromne zasługi w dziedzinie rozwoju kultury. Jednak w tym czasie ludzie Kościoła często uzależnieni byli od władzy świeckiej i głównie z tego powodu Kościół przeżywał wewnętrzny kryzys. Jego wyrazem były na przykład: sy­monia, czyli sprzedawanie urzędów kościelnych, inwestytura świecka, czyli decydowanie władców świeckich o tym, kto obejmie stanowiska kościelne, a także kryzys moralny duchowieństwa.

Reforma gregoriańska

W związku z tymi problemami głęboką reformę średniowiecznego Kościoła podjął papież Grzegorz VII. Od jego imienia reformę tę określa się jako „gregoriańską". Wypowiedział on wal­kę symonii, inwestyturze oraz nadużyciom moralnym. W roku 1074 zwołał do Rzymu synod, na którym uchwalono prawa, głoszące, że kto przyjął urząd kościelny za pieniądze, zostaje automa­tycznie tego urzędu pozbawiony. Żonatym kapłanom zabroniono sprawowania sakramentów. Po tym synodzie papież rozesłał swoich legatów po wszystkich krajach Europy, by ogłosili powyższe uchwały i by czuwali nad ich stosowaniem.

W roku 1075 papież zwołał do Rzymu drugi synod, na którym ogłoszono dekrety przeciwko inwestyturze. Pod groźbą ekskomuniki, czyli wykluczenia z Kościoła, nie wolno było przyjmować od świeckich godności kościelnych. Otrzymane zaś tą drogą urzędy synod czynił nieważnymi.

Pytania:

  1. Jakie były relacje Kościoła i państwa w średniowieczu?
  2. Co to jest symonia?
  3. Kto zapoczątkował reformę kościoła?

Notatka:

Reforma gregoriańska odegrała istotną rolę w historii Kościoła i Europy Za­chodniej, ponieważ:

  • sprzeciwiała się inwestyturze świeckiej,
  • sprzeciwiała się symonii,
  • wyrażała troskę o życie moralne.

Zadanie:

Odszukaj w dostępnych źródłach informacje o życiu i działalności św. Fran­ciszka z Asyżu.

Please publish modules in offcanvas position.