Bierzmowanie

bierzmowanie"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego"

(Dz 8, 14-17).

Młodzież naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej począwszy od chwili przystąpienia do I spowiedzi i Komunii św. Bezpośrednie przygotowanie dokonuje się w gimnazjum, w ciągu trzech lat nauki na katechezie i pracy nad własnym charakterem. W II klasie gimnazjum uczniowie poznają na katechezie dogłębnie podstawy wiary, zawarte w tzw. Katechizmie Bierzmowanych. Po otrzymaniu pozytywnej oceny z nauki na katechezie od Ks. Katechety zdają egzamin przed dekanalnym wizytatorem katechezy.

Następnie w III klasie gimnazjum uczestniczą w bezpośrednim, duchowym przygotowaniu do bierzmowania. W każdy I czwartek miesiąca kandydaci do bierzmowania przystępują do spowiedzi, odmawiają różaniec i uczestniczą we Mszy św. połączonej ze specjalną nauką.

Osoby spoza parafii, pragnące przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w naszym kościele, muszą przedstawić już we wrześniu pisemną zgodę Proboszcza parafii, do której należą, metrykę chrztu oraz - po pierwszym półroczu nauki w klasie III zaświadczenie od Ks. Katechety informujące o ocenie z religii i o postawie religijno-moralnej na katechezie. (Metrykę czyli świadectwo chrztu św. muszą przedstawić także kandydaci z naszej parafii, jeśli byli ochrzczeni w innej parafii).

O dopuszczeniu do Sakramentu Bierzmowania decyduje Ks. Proboszcz.

Osoby starsze pragnące przyjąć Sakrament Bierzmowania proszone są o osobisty kontakt z Ks. Proboszczem . Indywidualnie będą przygotowywały się do egzaminu przed bierzmowaniem. Mają obowiązek uczestniczyć w modlitewnych spotkaniach w I czwartek miesiąca.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy

Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach:
- przygotowanie dalsze
- przygotowanie bliższe 

Przygotowanie dalsze obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane  w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów, przez co wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii.

Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy trzeciej. Obejmuje ono głównie formacje religijno - moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.

Kryteria dopuszczenia do bierzmowania:

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara wyraża się:
- w deklaracji przyjęcia sakramentu,
- w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,
- w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.; przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
- w udziale w rekolekcjach lub dniach skupienia,
- w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,
- w nienagannej postawie religijno – moralnej,
- w pozytywnie zdanym egzaminie.

Ksiądz Proboszcz i ks. Katecheta z pasterską troską angażują się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania. W to przygotowanie włączyli rodziców. Wspólnota parafialna otacza modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek 8.00 - 9.00
  • środa 16.00 - 16.50
  • piątek 8.00 - 9.00 
  • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.