Caritas

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca.

Działalność dobroczynna realizowana była w Kościele od samego początku jego istnienia. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto podejmować próby ujednolicania i skoordynowania działań charytatywnych prowadzonych wcześniej w sposób indywidualny, głównie przez zakony i bractwa kościelne.

Potrzeba ściślejszej współpracy między centralami krajowymi organizacji Caritas przyczyniła się do powołania na Kongresie Eucharystycznym w Amsterdamie w 1924 r. międzynarodowej centrali katolickich organizacji dobroczynnych zwanej Caritas Catholica. Podczas II wojny światowej działalność międzynarodowej Caritas została przerwana. W 1951 r. powstała przy Stolicy Apostolskiej Caritas Internationalis w randze sekretariatu z siedzibą w Rzymie. Międzynarodowa Caritas ma swoich przedstawicieli w ONZ; wchodzi w skład powołanego przez papieża Pawła VI Cor Unum, organu koordynującego działalność społeczno-charytatywną Kościoła rzymsko-katolickiego. Z 13 członkowskich organizacji założycielskich powiększyła się w 1984 r. do 123 organizacji członkowskich w 120 krajach świata.

W świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Caritas Internationalis jest międzynarodową organizacją katolicką aprobowaną przez Stolicę Apostolską. Organizacja ta jednak zachowuje w stosunku do władz kościelnych daleko idącą autonomię działania. Zgodnie ze Statutem Caritas Internationalis stanowi konfederację katolickich organizacji prowadzących dzieło miłosierdzia i akcję socjalną (Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, pod red. W. Piwowarski, Warszawa 1993).

Caritas na ziemiach polskich - rys historyczny

Na ziemiach polskich powołano w 1895 we Lwowie Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych oraz 1907 w Poznaniu Związek Polskich Katolickich Towarzystw Dobroczynnych, który 1922 przekształcił się w Związek Caritas. W 1929 r. doszło do powołania ogólnokrajowego organu pod nazwa Instytut Caritas. Koordynował on działalność Caritas diecezjalnych powstających sukcesywnie na przestrzeni lat trzydziestych. Caritas diecezjalne obejmowały wszystkie podmioty kościelne pracujące charytatywnie - instytucje zakonne, stowarzyszenia, sodalicje, bractwa itp. Koła charytatywne współdziałające z Caritasem zakładano również w szkołach, na uczelniach i w seminariach duchownych. Działalność dobroczynna Kościoła kontynuowana była również w czasie okupacji niemieckiej. Caritas Diecezji Tarnowskiej podejmował wielkie akcje charytatywne niosąc pomoc uciekinierom, wysiedlonym, więźniom, Żydom, dzieciom.

W 1945 r. powołano Krajową Centralę Caritas, zarządzaną przez ks. Karola Pękalę (kapłana diecezji tarnowskiej, późniejszego biskupa), która we współpracy z diecezjalnymi Związkami Caritas, zakonami, głównie żeńskimi, oraz organizacjami charytatywnymi studentów Caritas Academica zbudowała w krótkim czasie sprawną sieć placówek opiekuńczych i punktów świadczących pomoc potrzebującym. Centrala miała swój organ prasowy, „Caritas” (1945-1950), wydawała liczne broszury i książki, drukowała ulotki, plakaty itp.

Tak owocnie prowadzona działalność została przetrwana w 1950 przez dekrety władz komunistycznych likwidujące Caritas kościelną i przekazujące cały jej majątek reżimowemu Zrzeszeniu Katolików Świeckich „Caritas” (istniało do 1994). W tym trudnym okresie Kościół katolicki w Polsce nadal prowadził różnorodną działalność. Nieprzerwanie organizowano Tygodnie Miłosierdzia i wiele osób otrzymywało konkretną pomoc w ramach parafii. W latach osiemdziesiątych na bazie rozdawnictwa pomocy zagranicznej coraz większą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski.

Ważnym etapem było powołanie instrukcją Episkopatu z roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. Powstały one w większości parafii w kraju i wychodząc od rozdawnictwa darów zagranicznych stopniowo ewoluowały w kierunku społecznej samopomocy. Caritas Kościoła wracała w poszczególnych diecezjach do życia począwszy od roku 1989. We wszystkich 39 diecezjach powstały sukcesywnie autonomiczne Caritas diecezjalne.
Dnia 10 października 1990 roku powołano krajowy organ koordynacyjny pod nazwą Caritas Polska. W skład współczesnej Caritas nie weszły te podmioty kościelne, którym udało się przetrwać okres komunizmu (tj. np. zgromadzenia zakonne). Całą „odziedziczoną” rzeczywistością były wspomniane wyżej parafialne zespoły charytatywne, rewindykowane nieruchomości oraz niektóre placówki. Struktury Caritas w większości diecezji tworzone były właściwie od zera. Z faktu, że w odróżnieniu od sytuacji sprzed roku 1950 Caritas nie obejmuje dziś zasadniczo działalności zgromadzeń zakonnych czy stowarzyszeń katolickich, wynika, iż jest ona jedynie fragmentem - choć bardzo istotnym - działalności Kościoła w Polsce na rzecz potrzebujących.

Niektóre informacje zaczerpnięto z serwisu internetowego Caritas w Polsce i z Wielkiej Internetowej Encyklopedii Multimedialnej

Caritas Diecezji Tarnowskiej reaktywował 8 grudnia 1989 r. abp Jerzy Ablewicz, a 25 marca 1990 r. podpisał Statut Caritas Diecezji Tarnowskiej. Caritas diecezji jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i cywilnego. Działa na mocy własnego statutu.

Caritas Diecezji Tarnowskiej posiada trójstopniową strukturę:

 • Zarząd Diecezjalny
 • Dekanalni Duszpasterze Charytatywni
 • Parafialne Oddziały Caritas

Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:

 • mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez:
 • uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, np. święto Miłosierdzia Bożego, św. Antoniego (13 czerwca), św. Brata Alberta (17 czerwca), św. Wincentego a Paulo (27 września),
 • zachęcanie wiernych swoim przykładem do pełnienia uczynków miłosierdzia,
 • kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorych i Seniora, św. Mikołaj, Wigilia, Opłatek, Święcone itp.
  • stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
  • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii,
  • tworzenie i prowadzenie parafialnych placówek
  • pozyskiwanie środków materialnych na prowadzenie działalności charytatywnej.

(Art. 23 Statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej 1998 r.)

Parafialny Oddział Caritas w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

caritas_powZaraz po przybyciu do naszej parafii ks. dr Marek Łabuz rozpoczął starania o reaktywowanie Parafialnego Oddziału Caritas. Starania te zostały zakończone w dniu 20.02.2007 r. Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej lic. Antoni Mikrut podpisał dekret o powstaniu parafialnego oddziału Caritas w parafii Radgoszcz.

Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas w składzie:

Przewodniczący - ks. dr Marek Łabuz
Zastępca - Grażyna Chwałek
Sekretarz - Bożena Farat
Skarbnik - Elżbieta Wolak

Członkowie:

 • Błachaniec Teresa
 • Chwałek Grażyna
 • Doroż Joanna
 • Farat Bożena 
 • Farat Izabela
 • Gondek Lucyna
 • Kacała Zofia
 • Kogut Zofia
 • Warias Joanna
 • Wolak Elżbieta
 • Zawiślak Irena
 • Wawrzonek Maria

Działalność

Rodzaje pomocy udzielanej parafianom najbardziej potrzebującym:

 • Wydawanie 6 razy w roku paczek żywnościowych (mąka, cukier, ryż, kasze, margaryna, konserwy mięsne lub rybne, makaron i herbatę).
 • Odwiedzanie chorych, starszych parafian i dostarczanie im czasopisma „Apostolstwo Chorych”.
 • Przekazywanie życzeń świątecznych wszystkim chorym, starszym i ofiarodawcom.
 • Przygotowanie i wręczanie upominków dzieciom do lat 14 z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja.
 • Zakup lekarstw dla chorych w trudnej sytuacji materialnej.
 • Doraźna pomoc finansowa na pisemną prośbę potrzebującego dla uregulowania zadłużenia za energię i gaz w wyjątkowych sytuacjach.

Działalność naszego Parafialnego Oddziału Caritas możliwa dzięki:

 • ofiarom pieniężnym składanym przez parafian,
 • składanie przez parafian w sklepach spożywczych w Radgoszczy artykułów żywnościowych do „kosza” przed Świętami Wielkanocnymi, Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozprowadzaniu przed kościołem baranków wielkanocnych, od dwóch lat „paschalików” i świec wigilijnych przez członków Parafialnego Oddziału Caritas.

W każdym miesiącu odbywają się zebrania członków Parafialnego Oddziału Caritas z udziałem Ks. Opiekuna i siostry, na których omawiane są problemy związane z działalnością POC. Msza św. w intencji podopiecznych, ofiarodawców i członków POC sprawowana jest w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 18.00. Caritas parafialna uczestniczy także w adoracjach w czasie 40-godzinnego Nabożeństwa oraz przy Grobie Pana Jezusa.

Ważniejsze wydarzenia z życia Parafialnego Oddziału Caritas:

ROK 2006

W adwencie zbierane były „Dary Serca” do kosza w kościele. Ofiarowano: 12 kg cukru, 23 kg mąki, 8 kg ryżu, 29 torebek makaronu, 17 kostek masła, 22 kostki margaryny, 9 litrów oleju, 12 kostek mydła, 8 proszków do prania, 15 konserw mięsnych, 9 konserw rybnych, słodycze, ciastka. Dary otrzymało 23 rodziny.

ROK 2007

Dary Serca zbierano w kościele oraz w 4 sklepach spożywczych w Wielkim Poście i w Adwencie. Ponieważ praktyczniej jest parafianom składać dary w sklepach, postanowiono nie urządzać zbiórki w kościele. Dary otrzymało 19 rodzin na Wielkanoc i 23 rodziny na Boże Narodzenie.
We wrześniu miał miejsce pogrzeb śp. Ewy Micek. W homilii Ks. Proboszcz ogłosił, że cała składka będzie przeznaczona na utrzymanie 5 dzieci – sierot i chorego ich ojca Andrzeja. Zebraną składkę proboszcz tuż po zakończeniu Mszy św. proboszcz przekazał ojcu dzieci.

ROK 2008

W październiku miał miejsce pogrzeb śp. Ryszarda - Andrzeja Micka. Ks. Proboszcz ogłosił, że cała składka z pogrzebu będzie przeznaczona na utrzymanie 5 dzieci – sierot, które zostały bez mamy i taty. Zebraną składkę proboszcz po zakończeniu Mszy św. proboszcz przekazał najstarszej córce Angeli.
Ponieważ dary są zbierane w sklepach, dlatego proboszcz wystarał się o powstanie skarbonki na jałmużnę. Odrestaurowania zniszczonej figurki św. Antoniego podjęła się mgr Celina Dworak, a stolarz p. Zygmunt Panek wykonał skarbonkę, która została zamocowana na filarze pod chórem, a na niej figurka św. Antoniego, gdzie parafianie mogą składać jałmużnę na potrzebujących. W 2008 r. zebrano 85 zł. i 50 centów.
W tym roku w czasie 2 zbiorek do koszów w sklepach spożywczych złożono następujące ilości produktów: cukier 65 kg, mąka 35 kg, chrzan, musztarda 9 sztuk, makaron 26 sztuk, margaryna 11, olej 8 sztuk, herbata 8 sztuk, konserwy 17 sztuk, kakao - kawa 8 sztuk, słodycze 10 sztuk, środki czystości 15 sztuk, ryż 12 kg. Pomoc otrzymało 21 rodzin.

ROK 2009

Pod koniec czerwca na terenie parafii doszło do „oberwania chmury”. W wyniku bardzo intensywnych opadów atmosferycznych doszło do zalania wielu domów i gospodarstw rolnych. Caritas Diecezjalna przekazała natychmiast najbardziej poszkodowanym środki czystości – pomoc otrzymało 52 rodziny. W lipcu 27 najbardziej poszkodowanych parafian przez wodę - zalane domy mieszkalne otrzymało bon w wysokości 1000 zł, na zakup środków potrzebnych do wyremontowania mieszkań. W sierpniu 385 rodzin otrzymało po 200 kg dorodnej pszenicy na zasiew. Ponadto dzieci i młodzież (ministranci, chórek, lektorzy otrzymali paczki od św. Mikołaja z bardzo praktycznymi pomocami do nauki w szkole. W ramach wyprawki szkolnej dla dzieci, parafia otrzymały komplety – po 30 sztuk katechizmów do wszystkich rodzajów klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej.
Łączna pomoc jaką parafia otrzymała od Caritas Diecezjalnej to kwota 85 000 zł. 
Ponadto 22 rodziny w parafii potrzymały paczki żywnościowe z tzw. PEAD. Dary z hurtowni w Tarnowie przewoził parafianin, właściciel firmy „Rad - Bet” p. Marek Krechniak.
Ponadto „Dary serca” były zbierane w Wielkim Poście i w Adwencie. W sumie pomoc otrzymało 28 rodzin.
W tym roku członkowie Caritas gromadzili się 11 lutego –Światowy Dzień Chorego, w każdy I czwartek miesiąca lub w I sobotę i prowadzili modlitwę różańcową oraz liturgię słowa Bożego modlą się za chorych i potrzebujących pomocy.

ROK 2010

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili”

Od początku roku, co miesiąc spotkamy się w kościele na wieczornej Mszy św. a następnie na plebanii, gdzie zapoznajemy się z nowym problemami duszpasterskimi w naszej parafii i szukamy praktycznych rozwiązań.
Dary tradycyjnie zbierane były w Wielkim Poście w sklepach. Parafianie ofiarowali następujące ilości darów: cukier 86 kg, mąka 65 kg, krem chrzan 110 sztuk, makaron 46 sztuk, margaryna 18, olej 10 sztuk, herbata 9 sztuk, konserwy 17 sztuk, kakao 5 sztuk, słodycze 10 sztuk, środki czystości 15 sztuk, ryż 12 sztuk. Pomoc otrzymało 21 rodzin. W skarbonce św. Antoniego uzbierało się 112 zł. 26 gr.

Jeśli chcesz być świadkiem Bożego miłosierdzia - zapraszamy do współpracy - wstąp do Parafialnego Oddziału Caritas !

Informacje o sposobie włączenia się do wspólnoty Caritas w parafii pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy można uzyskać pisząc pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 17.00 - 17.50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.