Cze 03, 2014

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy i parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w roku 2010/11

Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu, które wyrażają się w wielorakich posługach. Pragnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tej działalności. To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych. Antykulturze śmierci, która wyraża się na przykład w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób miłość, która nie szuka siebie samej, ale która właśnie w gotowości «utracenia siebie» (por. Łk 17,33 i nn.) dla drugiego jawi się jako kultura życia. Benedykt XVI (Encyklika Deus Caritas est).

                                        Działalność Koła określa Regulamin i roczny plan pracy.

Regulamin jest dokumentem zawierającym główne cele, zadania SKC, wskazuje na prawa i obowiązki jego członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są natomiast konkretne zadania do realizacji, które stanowią propozycje samej młodzieży oraz wytypowanego Opiekuna i Asystenta kościelnego Koła. Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas jest: szkoła, środowisko lokalne, parafia.

W opracowanym rocznym planie pracy dopuszcza się modyfikacje zaplanowanych działań z uwagi na bieżące potrzeby oraz sytuacje, którym trzeba zaradzić. Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na działaniach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie SKC będą w danym czasie pomagać i czym będą się zajmować.

Spotkania robocze i formacyjne odbywają się systematycznie raz w tygodniu i trwają 90 minut. W sytuacjach tego wymagających częstotliwość spotkań może zostać zwiększona. Stałym zadaniem jest prowadzenie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki oraz zamieszczanie artykułów o działalności Koła w szkolnej gazetce Rówieśnik

    

Opiekun Koła: mgr Magdalena Szwajkosz                                                          

Asystent kościelny: ks. dr Marek Łabuz

 

Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym wybrany został Zarząd Szkolnego Koła Caritas. W jego skład wchodzą:

 

1. Przewodnicząca   – Iwona Łabuz kl. VI a.

2. Zastępca               – Agata Stopa kl. III C.

3. Skarbnik               – Sylwia Burzec kl. II D.

4. Sekretarz              – Klaudia Zawiślak kl. Vb, Natalia Mazur kl. Vb.        

                                                                            

MIESIĄC

DZIAŁANIE                                                                                                          

WSPÓŁPRACA

 

WRZESIEŃ

2010

 • Pozyskanie nowych członków do pracy w Kole.
 • Zaplanowanie pracy w nowym roku szkolnym. Wybór zarządu Koła i przedyskutowanie propozycji do planu pracy na nowy rok szkolny 2010/11.
 • Ognisko integracyjne
 • Pielgrzymka do Odporyszowa – modlitwa za chorych.

Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy,

Ks. katecheta

 

PAŹDZIERNIK

2010

 • Wspomaganie Parafialnego Zespołu Caritas  w podejmowanych działaniach.
 • Udział członków SKC w nabożeństwach różańcowych (prowadzenie różańca).
 • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
 • Wykonanie przez dzieci wiązanek na zapomniane groby.
 • Pomagamy choremu Pawełkowi (zbiórka i sprzedaż makulatury).
 • Jałmużna Wielkopostna – gazetka tematyczna. Przeprowadzenie przez ks. Proboszcza wykładu na temat Jałmużny Wielkopostnej.
 • Pomagamy choremu Pawełkowi (zbiórka i sprzedaż makulatury).
 • Pomoc w przygotowaniu Misterium wielopostnego dla uczniów naszej szkoły i parafian.
 • Akcja charytatywna Stół wielkanocny – zbiórka na rzecz Państwowego Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Wołanie głodnych i cierpiących - gazetka tematyczna i akcja plakatowa na terenie szkoły z okazji Dnia Dziecka, uwrażliwiająca na potrzeby najmłodszych z Krajów Trzeciego Świata.
 • Spotkanie modlitewne członków Szkolnego Koła Caritas z zaproszeniem do udziału członków innych organizacji i kół działajacych przy szkole – podziękowanie Bogu za kolejny rok pracy.
 • Zamieszczanie artykułów z ważnych wydarzeń działalności Koła w szkolnej gazetce Rówieśnik
 • Spotkanie przy ognisku z okazji Dnia Dziecka.
 • Podsumowanie przeprowadzonych. akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy.
 • Wyjście na miejscowy cmentarz i porządkowanie zapomnianych grobów przed dniem 1 listopada.
 • Konkurs wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu

Bibliotekarz

Opiekun

Ks. katecheta

Nauczyciel plastyki

Opiekun

Bibliotekarz

Opiekun

 

LISTOPAD

2010

 • Pamięć o tych, którzy odeszli -gazetka tematyczna.
 • Wyjście na parafialny cmentarz i modlitwa za zmarłych.
 • Zbieranie nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego.
 • Pomagamy potrzebującym.
 • Zbieranie pieniędzy sprzed denominacji.
 • Dyskoteka andrzejkowa.
 • Pomagamy samotnym.

Opiekun

Opiekun i pracownicy świetlicy szkolnej

Współpraca z samorządem uczniowskim

Współpraca z Parafialnym Oddziałem Caritas

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

2010

 • Światowy Dzień Wolontariatu (5 grudnia) – spotkanie formacyjne, gazetka tematyczna.
 • Święty Mikołaj odwiedził nasze Koło
 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – pomoc w rozprowadzaniu świec i przygotowanie gazetki tematycznej. (przy kościele i w domach).
 • Pomoc w przygotowaniu jasełek bożonarodzeniowych i wystawienie dla społeczności gimnazjalnej.
 • Przygotowanie stroików i kartek świątecznych dla osób samotnych z terenu parafii.
 • Odwiedzamy samotnych, składamy życzenia świąteczne   i wręczamy upominki.

Wolontariusze

Nauczyciele

Caritas

Asystent duchowy

Opiekun

Nauczyciele

Nauczyciel plastyki

Opiekun

STYCZEŃ

2011

 • Opłatek w Kole.
 • Kolędnicy misyjni, współpraca.
 • Wyjazdy na lodowisko.

Pani katechetka

Nauczyciele

 

LUTY

2011

 • Zabawa walentynkowa dla dzieci ze Szkolnego Koła Caritas.
 • Gazetka tematyczna z okazji dnia św. Walentego i okresu Wielkiego Postu.
 • Światowy Dzień Chorego – przygotowanie obchodów.
 • Spotkanie z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi z naszej parafii.
 • Spotkanie formacyjne – (Światowy Dzień Chorego 11.02 Matki Bożej z Lourdes Cuda Pana Jezusa kiedyś i dziś za wstawiennictwem Matki Bożej”.
 • Zbiórka nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego.
 • Zamieszczenie w gazetce szkolnej sprawozdania z działalności SKC za I semestr
 • Prowadzenie kroniki Koła.

Współpraca  z samorządem uczniowskim

Asystent duchowy

Opiekun

             Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy

Opiekun

 

MARZEC

2011

 • Przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej dla młodzieży.
 • Konkurs czytelniczy utworów Elizy Orzeszkowej patronki naszej szkoły.
 • Wizyta w domu dziecka i przekazanie darów.

Asystent duchowy, Opiekun, Skarbnik

Asystent duchowy, Opiekun

 

KWIECIEŃ 2011

 • Wycieczka do Zabawy i Wał-Rudy - miejsc związanych z bł. Karoliną Kózką – patronką SKC (sfinansowanie wyjazdu dla dwóch uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).
 • Wielkanocne dzieło SKC – wykonanie świątecznych upominków dla osób starszych i samotnych.
 • Wizyta u samotnych, składanie życzeń i wręczanie podarunków.
 • Współpraca z parafialnym Oddziałem Caritas i pomoc     w sprzedaży paschalików.
 • Tydzień Miłosierdzia – przygotowanie oprawy Mszy św.
 • Przygotowanie galerii fotografii Jan Paweł II ukochał młodzież - w rocznicę śmierci Papieża Polaka (wystawa w szkole)

Asystent duchowy

Opiekun

 Rodzice

 Nauczyciel plastyki

 Opiekun

Caritas

 

MAJ

2011

 • Wypoczynek, który bawi i rozwija - rajd rowerowy z udziałem   ks. Proboszcza.
 • Matce Bożej śpiewajmy najpiękniej – Gminny Konkurs Pieśni Maryjnych.
 • Udział w nabożeństwach majowych (śpiewanie Pieśni Maryjnych przy kapliczkach z chorymi i samotnymi).
 • Przygotowanie albumu kapliczek i krzyży przydrożnych.
 • Wyjazd do Oświęcimia i Zakopanego
 • Przygotowanie dzieci do konkursu pn. Bądź Wielkim.
 • Przygotowanie montażu słowno – muzycznego z okazji Dnia Matki (w kościele).

Asystent duchowy, Opiekun

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Gminy

Nauczyciele – wychowawcy klas

Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Lokalnego,

Edukacji     i Zdrowia

Pani Organistka

CZERWIEC

2011

 • Udział w spotkaniu diecezjalnym Szkolnych Kół Caritas w Ciężkowicach.
 • Prowadzenie kroniki Koła.

Asystent duchowy,

Opiekun, Rodzice

     

                                          Lista członków SKC 2010/11

1. Działo Natalia

2. Jeż Katarzyna

3. Kaczocha Agnieszka

4. Kogut Katarzyna

5. Krawczyk Natalia

6. Krechniak Aleksandra

7. Łabuz Iwona

8. Mazur Angela

9. Mazur Arkadiusz

10. Mazur Natalia

11. Moskal Karolina

12. Noga Natalia

13. Podosek Sylwia

14. Potok Justyna

15. Przemyska Paulina

16. Seternus Sandra

17. Stopa Agata

18. Surgot Ewelina

19. Urban Natalia

20. Wątroba Iwona

21. Zawiślak Klaudia

22. Zawiślak Wiktoria

 

                  Najciekawsze osiągnięcia SKC w roku 2010/11

 

                                     Zbiórka pieniędzy sprzed denominacji

 

14 listopada 2010 roku w naszej parafii została przeprowadzona zbiórka pieniędzy sprzed denominacji. Uzyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na leczenie chorych dzieci. Narodowy Bank Polski zwrócił się do Caritas Polska z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu zbiórki banknotów i bilonu sprzed 1995 roku.

12 listopada opiekun p. M. Szwajkosz rozdała dzieciom ze Szkolnego Koła Caritas identyfikatory oraz dokonała przydziału ulic dla poszczególnych grup, które w niedzielne popołudnie wyruszyły na zbiórkę pieniędzy sprzed denominacji po całej naszej parafii. Następnie pieniądze zostały przekazane ks. Proboszczowi, który dostarczył je do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Uzyskany dochód zasilił konto Caritas Diecezji Tarnowskiej.

 

                                      Spotkanie z chorymi dziećmi

 

To co możemy uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu. A. Schweitzer

W czasie ferii zimowych Parafialny Oddział Caritas wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas zorganizowali w szkole spotkanie z dziećmi przewlekle chorymi z naszej parafii. Panie z Caritasu zadbały o poczęstunek i prezenty dla wszystkich dzieci, natomiast członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z p. Magdaleną Szwajkosz i wikariuszem ks. Rafałem Żelaznym zorganizowali konkursy i zabawy, w których wzięły udział również dzieci niepełnosprawne. Spotkanie trwało 3 godz. Wszystkie dzieci świetnie się bawiły i radosne wróciły do swoich domów.

 

                                    Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 

Jak co roku w naszym kościele ruszyła akcja pt. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” z której dochód przeznaczony został na pomoc najuboższym. Ta akcja prowadzona przez Caritas Polska rozpoczyna się zawsze w pierwszą niedzielę Adwentu i trwa aż do Wigilii. Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas pomagały paniom z Parafialnego Oddziału Caritas rozprowadzać świece i opłatki. Tegoroczne hasło kampanii to: „Zapalmy dzieciom światło nadziei”. W tym roku dzieło poświęcone jest najmłodszym, które ucierpiały wskutek powodzi w Polsce.

 

                                   Kolęda Misyjna z udziałem członków Szkolnego Koła Caritas

 

„Amolenge mingi a so mingi” Pod takim hasłem w Tarnowie rozpoczęło się XIII spotkanie Kolędników Misyjnych, w którym wzięli udział przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas. Dzieci zbierały pieniądze, które przekazane zostały tarnowskim misjonarzom pracującym w Ludowej Republice Konga. Mszy św. w kościele pw. bł. Karoliny w Tarnowie przewodniczył bp Wiktor Skworc. Uczestniczyli w niej pod opieką ks. Proboszcza kolędnicy misyjni, wśród nich dzieci ze Szkolnego Koła Caritas.

 

                                         Zabawa na lodowisku

 

10 lutego 2011 roku dzieci ze Szkolnego Koła Caritas oraz uczniowie naszej szkoły wyruszyli autokarem szkolnym do Dębicy na lodowisko. Dzieci odkrywały tajniki bezpiecznej jazdy na łyżwach, robiły ciekawe zdjęcia, które znalazły się w kronice szkolnej. Niektóre dzieci były po raz pierwszy na lodowisku więc na początku zaliczyli kilka upadków, jednak wytrwały do końca dobrze się bawiąc. Na lodowisku nie zabrakło również opiekunów, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo.

          

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 16.00 - 16.50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.