Cze 16, 2014

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy i parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w roku szkolnym 2011/12.

            Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu, które wyrażają się w wielorakich posługach. Pragnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tej działalności. To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych. Antykulturze śmierci, która wyraża się na przykład w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób miłość, która nie szuka siebie samej, ale która właśnie w gotowości «utracenia siebie» (por. Łk 17,33 i nn.) dla drugiego jawi się jako kultura życia. Benedykt XVI(Encyklika Deus Caritas est)

Działalność Koła określa Regulamin i roczny Plan pracy. Regulamin jest dokumentem zawierającym główne cele, zadania SKC, wskazuje na prawa i obowiązki jego członków oraz strukturę i organizację samego Koła.

W planie rocznym zawarte są natomiast konkretne zadania do realizacji, które stanowią propozycje samej młodzieży oraz wytypowanego Opiekuna i Asystenta kościelnego Koła. Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas jest: szkoła, środowisko lokalne, parafia. W opracowanym rocznym planie pracy dopuszcza się modyfikacje zaplanowanych działań z uwagi na bieżące potrzeby oraz sytuacje, którym trzeba zaradzić. Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na działaniach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie SKC będą w danym czasie pomagać i czym będą się zajmować.

Spotkania robocze i formacyjne odbywają się systematycznie raz w tygodniu i trwają 90 minut. W sytuacjach tego wymagających częstotliwość spotkań może zostać zwiększona. Stałym zadaniem jest prowadzenie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki oraz zamieszczanie artykułów o działalności Koła w szkolnej gazetce Rówieśnik.

Opiekun Koła: mgr Magdalena Szwajkosz                  Asystent kościelny: ks. dr Marek Łabuz

 

Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym wybrany został Zarząd Szkolnego Koła Caritas w skład, którego wchodzą :

1. Przewodnicząca         – Iwona Wątroba kl. III B

2. Zastępca                     – Klaudia Zawiślak kl. VI b

3. Skarbnik                     – Wiktoria Biel kl.V a

4. Sekretarz                    – Sylwia Burzec kl. III D

 

MIESIĄC

DZIAŁANIE

WSPÓŁPRACA

 

 

 

WRZESIEŃ

2011

 • Pozyskanie nowych członków do pracy w Kole.
 • Zaplanowanie pracy w nowym roku szkolnym. Wybór zarządu Koła i przedyskutowanie propozycji do planu pracy na nowy rok szkolny 2010/11.
 • Sprzątanie sośniny, miejsca w którym znajduje się kapliczka.
 • Pielgrzymka do Odporyszowa – modlitwa za chorych.
 • Ognisko

Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy,

Ks. katecheta

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

2011

 • Wspomaganie Parafialnego Zespołu Caritas podejmowanych działaniach.
 • Udział członków SKC w nabożeństwach różańcowych (prowadzenie różańca).
 • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
 • Udział w obchodach IX Dnia Papieskiego.
 • Spotkanie formacyjne (przygotowanie rozważań różańcowych).
 • Wykonanie przez dzieci wiązanek na zapomniane groby.
 • Pomagamy choremu Pawełkowi (zbiórka i sprzedaż makulatury).
 • Wyjście na miejscowy cmentarz i porządkowanie zapomnianych grobów przed dniem 1 listopada
 • Konkurs wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu

Bibliotekarz, Opiekun,

Ks. katecheta

Nauczyciel plastyki,

Opiekun

Bibliotekarz, Opiekun

 

 

 

 

LISTOPAD

2011

 • Pamięć o tych, którzy odeszli -gazetka tematyczna.
 • Wyjście na parafialny cmentarz i modlitwa za zmarłych.
 • Zbiórka nakrętek na rehabilitacje małego Jakuba z Podegrodzia.
 • Zbieramy przybory szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Udział w obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
 • Pomagamy p. Teofilii Bogacz.

Opiekun

Opiekun i pracownicy świetlicy szkolnej

Opiekun

Członkowie Akcji Katolickiej i Opiekun

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

2011

 • Światowy Dzień Wolontariatu (5 grudnia) – spotkanie formacyjne, gazetka tematyczna.
 • Święty Mikołaj rozdaje prezenty chorym dzieciom
 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – pomoc w rozprowadzaniu świec i przygotowanie gazetki tematycznej. (przy kościele i w domach).
 • Organizujemy paczki dla dzieci niepełnosprawnych         z okazji dnia Świętego Mikołaja
 • Pomoc w przygotowaniu jasełek bożonarodzeniowych i wystawienie dla społeczności gimnazjalnej.
 • Przygotowanie stroików i kartek świątecznych dla osób samotnych z terenu parafii.
 • Dzieci składają życzenia chorym i samotnym z naszej parafii..

Wolontariusze, Nauczyciele

Caritas, Asystent duchowy

Opiekun, Asystent duchowy

Opiekun, Nauczyciele

Nauczyciel plastyki, Opiekun

 

 

STYCZEŃ

2012

 • Udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.
 • Przygotowanie do Święta Trzech Króli.
 • Opłatek w Kole.
 • Kolędnicy misyjni, współpraca.
 • Razem w czasie ferii (wyjazd na lodowisko).

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Gminy

Pani katechetka

Nauczyciele, Opiekun

 

 

 

 

 

LUTY

2012

 • Zabawa walentynkowa dla dzieci ze Szkolnego Koła Caritas.
 • Gazetka tematyczna z okazji dnia św. Walentego i okresu Wielkiego Postu.
 • Światowy Dzień Chorego – przygotowanie obchodów.
 • Spotkanie formacyjne – (Światowy Dzień Chorego 11.02 Matki Bożej z Lourdes Cuda Pana Jezusa kiedyś i dziś za wstawiennictwem Matki Bożej”.
 • Zbiórka nakrętek na rehabilitacje Jakuba.
 • Zamieszczenie w gazetce szkolnej sprawozdania z działalności SKC za I semestr
 • Prowadzenie kroniki Koła.

Współpraca z samorządem uczniowskim

Asystent duchowy, Opiekun

Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun

 

 

 

 

 

MARZEC

2012

 • Jałmużna Wielkopostna – gazetka tematyczna. Przeprowadzenie przez ks. Proboszcza wykładu na temat Jałmużny Wielkopostnej.
 • Pomagamy choremu Pawełkowi (zbiórka i sprzedaż makulatury).
 • Pomoc w przygotowaniu Misterium wielopostnego dla uczniów naszej szkoły i parafian.
 • Wykonanie palm wielkanocnych
 • Akcja charytatywna Stół wielkanocny – zbiórka na rzecz Państwowego Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej dla młodzieży.
 • Wizyta w domu dziecka i przekazanie darów.

Asystent duchowy, Opiekun, Skarbnik

Asystent duchowy

Katecheta, Opiekun

Bibliotekarz, Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun

 

 

 

 

MAJ

2012

 • Wypoczynek, który bawi i rozwija - rajd rowerowy z udziałem ks. Proboszcza.
 • Matce Bożej śpiewajmy najpiękniej – Gminny Konkurs Pieśni Maryjnych.
 • Udział w nabożeństwach majowych (śpiewanie Pieśni Maryjnych przy kapliczkach z chorymi i samotnymi).
 • Przygotowanie albumu kapliczek i krzyży przydrożnych.
 • Przygotowanie dzieci do konkursu pn. Bądź Wielkim.
 • Przygotowanie montażu słowno – muzycznego z okazji Dnia Matki (w kościele).

Asystent duchowy, Opiekun

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Gminy

Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia

Pani Organistka

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC

2012

 • Wołanie głodnych i cierpiących - gazetka tematyczna i akcja plakatowa na terenie szkoły z okazji Dnia Dziecka, uwrażliwiająca na potrzeby najmłodszych z Krajów Trzeciego Świata.
 • Wycieczka na Święty Krzyż
 • Udział w spotkaniu diecezjalnym Szkolnych Kół Caritas w Ciężkowicach.
 • Spotkanie modlitewne członków Szkolnego Koła Caritas z zaproszeniem do udziału członków innych organizacji i kół działajacych przy szkole – podziękowanie Bogu za kolejny rok pracy.
 • Zamieszczanie artykułów z ważnych wydarzeń działalności Koła w szkolnej gazetce Rówieśnik
 • Wyjazd do Hospicjum do Dąbrowy Tarnowskiej na 9 festiwal.
 • Spotkanie przy ognisku z okazji Dnia Dziecka.
 • Podsumowanie przeprowadzonych. akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy.
 • Prowadzenie kroniki Koła.

Wychowawcy i Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun, Rodzice

Opiekunowie kółek zainteresowań

Opiekun, Sekretarz SKC

Asystent duchowy, Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun, Sekretarz.

 

ks. Marek Łabuz                                                                                mgr Magdalena Szwajkosz

Asystent duchowy SKC                                                                               Opiekun SKC

 

Lista członków Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2011/2012

 

1. Biel Wiktoria

2. Burzec Paulina

3. Błocho Daria

4. Błocho Hubert

5. Błocho Natalia

6. Burzec Sylwia

7. Kowalska Gabriela

8.  Mazur Angela

9.  Mazur Arkadiusz

10. Mazur Natalia

11. Mazur Tomasz

12. Wątroba Iwona

13. Zawiślak Klaudia

 

 

                                      Najciekawsze osiągnięcia SKC w roku szkolnym 2011/12

 

 

                                   Wielkie sprzątanie!

Wszystkie dzieci należące do Szkolnego Koła Caritas wraz z ks. Proboszczem i opiekunem SKC Magdaleną Szwajkosz udały się do sośniny, w której znajduje się kapliczka z cudownym obrazem MB Częstochowskiej. Najpierw odmówiliśmy dziesiątek różańca i „Pod Twoją obronę”, a następnie udaliśmy się na wielkie sprzątanie lasku. Zbieraliśmy butelki, folię i różnego rodzaju papiery, następnie rozpaliliśmy wielkie ognisko, aby spalić naddające się do ekologicznej utylizacji śmieci. Pozostałe śmieci w workach zostały przygotowane do wywiezienia na wysypisko śmieci przez Zakład Komunalny.

 

 

                                   XI Dzień Papieski w Tarnowie

 

 

W niedzielę 11 października br. obchodziliśmy XI Dzień Papieski. Z tej okazji w Tarnowie o godzinie 12.00 została odprawiona uroczysta Msza św. w kościele bł. Karoliny Kózkówny. Delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół mających za patrona bł. Jana Pawła II spotkali się z okazji jubileuszu diecezji. W spotkaniu również wzięła udział delegacja z naszej szkoły wraz ze sztandarami i opiekunami p. mgr Zuzanną Jagiełło i p. mgr Magdaleną Szwajkosz. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kościele pod wezwaniem bł. Karoliny w Tarnowie, gdzie Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup Władysław Bobowski.

 

Po Mszy św. pani Magdalena Szwajkosz została zaproszona do udzielenia wywiadu wradiu RDN Małopolska poinformowałam, że w naszej szkole na co dzień w różny sposób przypominamy sobie wszyscy postać Papieża Polaka i stąd wielu gimnazjalistów dobrze zna patrona szkoły, do której uczęszczają. Po zakończonej Eucharystii złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem bł. Jana Pawła II.

 

W naszej parafii, (podobnie jak w całym kraju) oraz w Zespole Szkół Publicznych przeprowadzona została zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pomaga ona w edukacji zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin z terenów wiejskich.

 

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia podjęła opiekę nad przeszło dwoma tysiącami młodych, zdolnych Polaków, którym brak środków na realizację marzeń o dalszej nauce. Prawie siedemset z nich to już studenci wyższych uczelni. W diecezji tarnowskiej jest coraz więcej stypendystów, pochodzą z rodzin wielodzietnych i biednych, mieszkają na wsi lub w małych miejscowościach. Uczniowie i studenci mają dobre wyniki w nauce, biorą udział w olimpiadach, udzielają się społecznie. Są nadzieją polskiego społeczeństwa i Kościoła.

 

 

                                    Pomagamy parafiance Teofili Bogacz

 

 

30 listopada przedstawiciele SKC odwiedzili samotnie mieszkającą przy ul. Tarnowskiej parafiankę Teofilę Bogacz, która została pogryziona przez psy i potrzebowała pomocy. Miała głębokie, nie zaopatrzone rany na rękach Ks. Proboszcz zakupił dla niej niezbędne leki i pospieszyliśmy do niej z pomocą. Wykonaliśmy fachowy opatrunek. Pani Teofila nie kryła wzruszenia. Bardzo dziękowała za udzieloną pomoc, ale przede wszystkim za pamięć.

 

 

                                     Wielki Post

 

 

Na początku Wielkiego Postu członkowie SKC pod kierunkiem Opiekuna wykonali gazetkę ścienną, której tematem był Wielki Post. To czas duchowych przygotowań do Świat Wielkanocnych, który pierwotnie obejmował tylko czterdzieści godzin. 40 dniowy Wielki Post został przez Kościół uchwalony znacznie później. Obecnie zaczyna się od Środy Popielcowej, a kończy się obchodami Wielkiego Tygodnia, które rozpoczynają się w Niedzielę Palmową.

 

Podkreślenie przeżyć cierpiącego Chrystusa uwidacznia się zwłaszcza w pobożności ludowej. Temat męki i śmierci Chrystusa podejmują również Gorzkie Żale powstałe pod wpływem misteriów pasyjnych i pieśni o Męce Pańskiej. Dzieci należące do SKC postanowiły pobożnie modlić się w czasie każdej Drogi Krzyżowej oraz codziennie wykonać chociaż jeden dobry uczynek w okresie Wielkiego Postu.

 

 

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 16.00 - 16.50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.