Cze 16, 2014

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy i parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w roku szkolnym 2013/14

 

            Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu, które wyrażają się w wielorakich posługach. Pragnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tej działalności. To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych. Antykulturze śmierci, która wyraża się na przykład w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób miłość, która nie szuka siebie samej, ale która właśnie w gotowości «utracenia siebie» (por. Łk 17,33 i nn.) dla drugiego jawi się jako kultura życia. Benedykt XVI (Encyklika Deus Caritas est).

 

                                    Działalność Koła określa regulamin i roczny plan pracy

 

Regulamin jest dokumentem zawierającym główne cele, zadania SKC, wskazuje na prawa i obowiązki jego członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są natomiast konkretne zadania do realizacji, które stanowią propozycje samej młodzieży oraz wytypowanego Opiekuna i Asystenta kościelnego Koła. Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas jest: szkoła, środowisko lokalne, parafia.

W opracowanym rocznym planie pracy dopuszcza się modyfikacje zaplanowanych działań z uwagi na bieżące potrzeby oraz sytuacje, którym trzeba zaradzić. Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na działaniach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie SKC będą w danym czasie pomagać i czym będą się zajmować.

Spotkania robocze i formacyjne odbywają się systematycznie raz w tygodniu i trwają 90 minut. W sytuacjach tego wymagających częstotliwość spotkań może zostać zwiększona.

Stałym zadaniem jest prowadzenie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki oraz zamieszczanie artykułów o działalności Koła w szkolnej gazetce Rówieśnik.

Opiekun Koła: mgr Magdalena Szwajkosz                  Asystent kościelny: ks. dr Marek Łabuz

 

Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym wybrany został Zarząd Szkolnego Koła Caritas w skład, którego wchodzą:

Przewodnicząca           – Paulina Burzec kl. I C.

Zastępca                       – Sylwia Wątroba kl. III C

Skarbnik                       – Justyna Toczek kl. I C.

Sekretarz                      – Aleksandra Zielińska I C

 

MIESIĄC

DZIAŁANIE

WSPÓŁPRACA

 

WRZESIEŃ

2013

AKCJA CHARYTATYWNA „PLECAK” – zbieranie artykułów i przyborów szkolnych.

Wizyta w HOSPICJUM w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pozyskanie nowych członków do pracy w Kole.

Zaplanowanie pracy w nowym roku szkolnym. Wybór zarządu Koła i przedyskutowanie propozycji do planu pracy na nowy rok szkolny 2012/13.

Pielgrzymka do Odporyszowa – modlitwa za chorych.

Sprzedaż znaczków pocztowych z fotografią naszego kościoła.

Asystent duchowy

 

Opiekun

 

Asystent duchowy

 

Asystent duchowy

 

Opiekun

 

Asystent duchowy

Opiekun i Członkowie

Asystent duchowy,

Ks. katecheta

 

PAŹDZIERNIK

2013

Wspomaganie Parafialnego Zespołu Caritas w podejmowanych działaniach.

Udział członków SKC w nabożeństwach różańcowych (prowadzenie różańca).

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

Wykonanie przez dzieci wiązanek na zapomniane groby.

Pomagamy chorym dzieciom z naszej parafii.

Wyjście na miejscowy cmentarz i porządkowanie zapomnianych grobów przed dniem 1 listopada.

Konkurs wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu

Bibliotekarz, Opiekun,

Ks. katecheta

Nauczyciel plastyki, Opiekun

Bibliotekarz, Opiekun

LISTOPAD

2013

Moją modlitwą pomagam zmarłym i myślę o wieczności – gazetka tematyczna.

Wyjście na parafialny cmentarz i modlitwa za zmarłych.

Zbiórka nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego.

Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pomagamy potrzebującym.

Opiekun

Opiekun i pracownicy świetlicy szkolnej

Opiekun

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

2013

Światowy Dzień Wolontariatu (5 grudnia) – spotkanie formacyjne, gazetka tematyczna.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – pomoc w rozprowadzaniu świec                   i przygotowanie gazetki tematycznej.   (przy kościele i w domach).

Organizacja paczek dla dzieci niepełnosprawnych z okazji dnia Świętego Mikołaja

Pomoc w przygotowaniu jasełek bożonarodzeniowych i wystawienie dla społeczności gimnazjalnej.

Przygotowanie stroików i kartek świątecznych dla osób samotnych z terenu parafii.

Odwiedzamy samotnych.

Wolontariusze, Nauczyciele

Caritas, Asystent duchowy

Opiekun, Asystent duchowy

Opiekun, Nauczyciele

Nauczyciel plastyki, Opiekun

STYCZEŃ

2014

Udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Sprzedaż kredy i kadzidła w Święto Trzech Króli.

Opłatek w Kole.

Kolędnicy misyjni, współpraca.

Wyjazdy na lodowisko.

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Gminy

Opiekun

Asystent duchowy

Pani katechetka

Nauczyciele

 

LUTY

2014

Zabawa walentynkowa dla dzieci ze Szkolnego Koła Caritas.

Gazetka tematyczna z okazji dnia św. Walentego i okresu Wielkiego Postu.

Światowy Dzień Chorego – przygotowanie obchodów.

Spotkanie formacyjne – (Światowy Dzień Chorego 11.02 Matki Bożej z Lourdes Cuda Pana Jezusa kiedyś i dziś za wstawiennictwem Matki Bożej”.

Zbiórka nakrętek dla chorego Kubusia z Podegrodzia.

Zamieszczenie w gazetce szkolnej sprawozdania z działalności SKC za I semestr

Prowadzenie kroniki Koła.

Współpraca z samorządem uczniowskim

Asystent duchowy, Opiekun

Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy,

Opiekun

 

MARZEC

2014

Jałmużna Wielkopostna – gazetka tematyczna.

Przeprowadzenie przez ks. Proboszcza wykładu na temat Jałmużny Wielkopostnej.

Pomoc w przygotowaniu Misterium wielopostnego dla uczniów naszej szkoły i parafian.

Akcja charytatywna Stół wielkanocny.

Przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej dla młodzieży.

Wizyta w domu dziecka i przekazanie darów.

Asystent duchowy, Opiekun, Skarbnik

Asystent duchowy

Katecheta, Opiekun

Bibliotekarz, Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun

 

MAJ

2014

Wypoczynek, który bawi i rozwija - rajd rowerowy z udziałem ks. Proboszcza.

Matce Bożej śpiewajmy najpiękniej – Gminny Konkurs Pieśni Maryjnych.

Udział w nabożeństwach majowych (śpiewanie Pieśni Maryjnych przy kapliczkach z chorymi i samotnymi).

Przygotowanie albumu kapliczek i krzyży przydrożnych.

Przygotowanie dzieci do konkursu pn. Bądź Wielkim.

Przygotowanie montażu słowno – muzycznego z okazji Dnia Matki (w kościele).

Asystent duchowy,

Opiekun

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Gminy

Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia

Pani Organistka

 

 

CZERWIEC

2014

Wołanie głodnych i cierpiących - gazetka tematyczna i akcja plakatowa na terenie szkoły z okazji Dnia Dziecka, uwrażliwiająca na potrzeby najmłodszych z Krajów Trzeciego Świata.

Udział w spotkaniu diecezjalnym Szkolnych Kół Caritas.

Spotkanie modlitewne członków Szkolnego Koła Caritas z zaproszeniem do udziału członków innych organizacji i kół działających przy szkole – podziękowanie Bogu za kolejny rok pracy.

Publikacja w gazetce szkolnej artykułów z ważnych wydarzeń z życia naszego   Koła

Wyjazd do Hospicjum do Dąbrowy Tarnowskiej na festiwal.

Spotkanie przy ognisku z okazji Dnia Dziecka.

Podsumowanie przeprowadzonych. akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy.

Prowadzenie kroniki Koła.

Asystent duchowy,

Opiekun,

Rodzice

Opiekunowie kółek zainteresowań

Opiekun,

Sekretarz SKC

Asystent duchowy,

Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun, Sekretarz.

 

ks. Marek Łabuz                                                                                mgr Magdalena Szwajkosz

Asystent duchowy SKC                                                                     Opiekun SKC

 

Lista członków SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 2013/14

1. Biel Wiktoria

2. Biel Zuzanna

3. Błocho Daria

4. Burzec Paulina

5. Leżoń Gabriela

6. Leżoń Sebastian

7. Mazur Arkadiusz

8. Mazur Natalia

9. Powroźnik Karol

10. Powroźnik Katarzyna

11. Szwajkosz Sylwia

12. Toczek Izabela

13. Toczek Justyna

14. Wątroba Sylwia

15. Zielińska Aleksandra

 

                                Najważniejsze dokonania SKC w roku szkolnym 2013/14

 

                                      Widokówka dla każdego!

 

Spotkanie robocze rozpoczęło się wspólną modlitwą, której przewodniczył ks. Proboszcz, następnie wszyscy przystąpili do pakowania pocztówek i programu Misji świętych. Widokówki ze zdjęciem naszego Kościoła zostały wydane z okazji Jubileuszu 150-lecia i trafiły do każdego domu w parafii.

 

                                 Upominki dla chorych i samotnych parafian

 

W okresie Adwentu członkowie Szkolnego Koła Caritas wykonały stroiki dla chorych i samotnych mieszkańców naszej parafii. Dzieci zadbały o potrzebne materiały: bibułę, gałązki jodły, wstążki i kolorowe kartki niezbędne do wykonania upominków. Do stroików zostały również dołączone kartki. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dzieci ze szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Magdaleny Szwajkosz odwiedziły chorych i samotnych mieszkańców parafii złożyli życzenia świąteczne oraz wręczyli własnoręcznie wykonane kartki świąteczne i stroiki bożonarodzeniowe. Wizyta u samotnych przynosi dzieciom wiele satysfakcji i zadowolenia.

 

                                    Regionalny konkurs o św. Janie Pawle II pn. Bądź wielkim

 

W dniu 16 maja w Dąbrowskim Domu Kultury odbył się finał VII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”. Tematem przewodnim była twórczość Karola Wojtyły.  Tegoroczna edycja konkursu była szczególnie wyjątkowa, po pierwsze ze względu na fakt, iż w dniu 27.04. 2014 Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Po drugie ze względu na rekordową liczbę uczestników – prawie 1000 uczniów z 53 szkół z powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, tarnowskiego, mieleckiego i nowosądeckiego.

 Gimnazjum w Radgoszczy reprezentował zespół w składzie: Paulina Burzec, Gabriela Leżoń, Natalia Mazur, Justyna Toczek i Aleksandra Zielińska. W tym roku zadanie finałowe polegało na przedstawieniu sylwetki wybranego świętego lub błogosławionego, kanonizowanego lub beatyfikowanego przezJana Pawła II w latach 1984-1988.

 Uczennice w finale zmagały się z życiorysembł. Karoliny Kózki przy użyciu środków teatralnych. Ocenie podległy: scenografia, kostiumy, muzyka, dobór repertuaru, interpretacja utworu, warsztat teatralny (dykcja, intonacja), ruch sceniczny, ogólne wrażenie artystyczne.

 Przygotowanie zespołów do finałowego zadania wymagało dużego zaangażowania uczniów i Opiekuna, jednak efekty tej pracy były bardzo widowiskowe. Publiczność była pod wrażeniem scenografii i gry aktorskiej młodych artystów o czym świadczyły gromkie brawa, jakimi byli nagradzani uczestnicy konkursu, a przede wszystkim zaszczytne I miejsce i cenne nagrody.

 

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek 8.00 - 9.00
  • środa 16.00 - 16.50
  • piątek 8.00 - 9.00 
  • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.