Towarzystwo Przyjaciół WSD (TPWSD) - 2017

TPWSDTowarzystwo Przyjaciół Tarnowskiego Seminarium Duchownego

Oddział w parafii pw. św. Kazimierza Radgoszczy

 

Proście «Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Łk 10, 2). Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Chrystus - Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce. Robi wszystko, aby owce «miały życie i miały je w obfitości» (J 10, 10). Po swym zmartwychwstaniu Pan powierza apostołom odpowiedzialność za kontynuowanie Jego misji, aby Ewangelia była głoszona ludziom wszystkich czasów. Bardzo wielu wielkodusznie odpowiedziało i nadal odpowiada na to nieustannie ponawiane przez Niego wezwanie: «Pójdź za Mną» (J 21, 22).

 

Aby nie zabrakło robotników w Winnicy Pańskiej wszyscy wierni powinni jednoczyć się w żarliwej modlitwie o powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej. Naszym podstawowym obowiązkiem jest bowiem modlić się do «Pana żniwa» za tych, którzy już teraz w sposób szczególny naśladują Chrystusa w życiu kapłańskim czy zakonnym, oraz za tych, których On w swoim miłosierdziu nie przestaje powoływać do tych ważnych posług w Kościele.
W Liście apostolskim Novo millennio ineunte Ojciec św. Jan Paweł II stwierdził, że «mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się jako nowy głód modlitwy» (n. 33). Odpowiedzią na ten «głód modlitwy» jest nasza wspólna prośba do Pana, aby «wyprawił robotników na swoje żniwo». Ojciec św. zauważył z radością, że w wielu Kościołach partykularnych tworzą się «wieczerniki» modlitwy o powołania. W wyższych seminariach duchownych i w domach formacji instytutów zakonnych i misyjnych odbywają się spotkania poświęcone modlitwie w tej intencji. Wiele rodzin staje się małymi «wieczernikami» modlitwy, pomagając młodym odpowiedzieć z odwagą i wielkodusznością na wezwanie Boskiego Mistrza.

 

Powołanie na wyłączną służbę Chrystusowi w Jego Kościele jest bezcennym darem Bożej dobroci, darem, o który trzeba wytrwale i z ufną pokorą prosić. Na ten dar chrześcijanin powinien się coraz bardziej otwierać, czuwając, by nie zmarnować «czasu łaski» i «czasu nawiedzenia» (por. Łk 19, 44). Szczególną wartość ma modlitwa połączona z ofiarą i cierpieniem. Wielu chorych we wszystkich częściach świata jednoczy swe cierpienia z krzyżem Jezusa, aby wyjednać święte powołania! Z całego serca pragnę, pisał Jan Paweł II, aby nasilała się modlitwa o powołania. Modlitwa będąca adoracją Bożej tajemnicy i dziękczynieniem za «wielkie rzeczy», których On dokonał i nadal dokonuje, bez względu na słabość ludzi. Modlitwa kontemplacyjna, którą przepełnia zdumienie i wdzięczność za dar powołań.
Głównym punktem odniesienia wszystkich inicjatyw modlitewnych jest Eucharystia. Sakrament Ołtarza ma decydujący wpływ na rodzenie się powołań i na ich trwałość, ponieważ z odkupieńczej ofiary Chrystusa powołani mogą czerpać siłę potrzebną, by całkowicie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Liturgię eucharystyczną dobrze jest łączyć z adoracją Najświętszego Sakramentu, która stanowi w pewnym sensie przedłużenie tajemnicy Mszy św. Kontemplacja Chrystusa, rzeczywiście i istotowo obecnego pod postaciami chleba i wina, może wzbudzić w sercu człowieka powołanego do kapłaństwa czy szczególnej misji w Kościele entuzjazm podobny do tego, z jakim Piotr zawołał na górze Tabor: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy» (Mt 17, 4; por. Mk 9, 5; Łk 9, 33). Jest to nadzwyczajny sposób kontemplacji oblicza Chrystusa wraz z Maryją i w «szkole Maryi», która ze względu na swą duchową postawę słusznie jest nazywana «Niewiastą Eucharystii» (Ecclesia de Eucharistia, 53).

 

Także nasza parafia pw. św. Kazimierza w Radgoszczy pragnie stać się «autentyczną szkołą modlitwy», w której będzie trwała modlitwa, aby nie zabrakło robotników na rozległym polu pracy apostolskiej. Trzeba, by Kościół otaczał stałą duchową opieką tych, których Bóg już powołał i którzy «Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie» (Ap 14, 4). Troska o świętość bliźniego, którą powinni kierować się wszyscy członkowie Kościoła, musi się wyrażać w modlitwie za «powołanych», aby pozostali wierni swemu powołaniu i osiągnęli najwyższy stopień doskonałości ewangelicznej. W posynodalnej Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Jan Paweł II podkreślił, że «niezbywalna potrzeba pasterskiej miłości do własnego Kościoła i troska o przyszłość kapłańskiej posługi w nim nakłada na kapłana szczególny obowiązek znalezienia kogoś, kto — jeżeli można tak powiedzieć — w przyszłości będzie mógł go zastąpić» (n. 74). Wiedząc, że Bóg powołuje tych, których sam chce (por. Mk 3, 13), każdy sługa Chrystusa powinien zatem wytrwale modlić się o powołania. On sam bowiem najlepiej rozumie pilną potrzebę wychowania nowego pokolenia osób świętych i wielkodusznych, które będą głosić Ewangelię i sprawować sakramenty.

 

W tej perspektywie właśnie jak nigdy dotąd konieczna jest «duchowa wierność Chrystusowi oraz własnemu powołaniu i misji» (Vita consecrata, 63). Od świętości powołanych zależy moc ich świadectwa, które pociąga innych i sprawia, że postanawiają powierzyć swoje życie Chrystusowi. Taki jest właściwy środek zaradczy na spadek powołań do życia konsekrowanego, który stanowi zagrożenie dla istnienia wielu dzieł apostolskich, zwłaszcza w krajach misyjnych. Ponadto modlitwa powołanych, kapłanów i osób konsekrowanych, ma szczególną wartość ze względu na jej zjednoczenie z kapłańską modlitwą Chrystusa. To On modli się w nich do Ojca, aby uświęcił i zachował w swojej miłości tych, którzy choć żyją w świecie, to do niego nie należą (por. J 17, 14-16). Niech za sprawą Ducha Świętego cały Kościół stanie się ludem modlących się, którzy proszą Ojca niebieskiego o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Módlmy się wszyscy, aby ci, których Pan wybrał i powołał, byli wiernymi i radosnymi świadkami Ewangelii, której poświęcili swoje życie.

Do Ciebie, Panie,
zwracamy się z ufnością!
Synu Boży, posłany przez Ojca
do ludzi wszystkich czasów
i żyjących w każdym zakątku świata!
Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Modlimy się do Ciebie za naszych braci
i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli «tak»
na Twoje powołanie do kapłaństwa,
do życia konsekrowanego i do misji.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i stawało się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty,
nadal posyłaj nowych robotników
na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz,
by Cię naśladowali w naszych czasach:
spraw, by kontemplując Twoje oblicze,
przyjmowali z radością tę przedziwną misję,
którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu
i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
na wieki wieków. Amen.

Watykan, 23 listopada 2003 r.
Joannes Paulus pp II

 

W październiku 2009 r. został erygowany Oddział Towarzystwa Przyjaciół Tarnowskiego Seminarium Duchownego w Radgoszczy.

 

Zanim Towarzystwo powstało Ks. Proboszcz zapraszał od września 2008 r. do wspólnotowej modlitwy w kościele parafialnym rodziny kapłanów. Modlitewne czuwania miały miejsce w każdą I sobotę miesiąca. Najpierw odmawiano modlitwę różańcową w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej parafii oraz za pełniących już służbę Bożą. Następnie była odprawiana Msza św., w której czytania i modlitwę wiernych czytali członkowie rodzin kapłańskich. Od chwili powstania TPSD członkowie animują nabożeństwo w I soboty miesiąca.

 

W niedzielę Dobrego Pasterza, 24 maja 2009 r. gościliśmy w naszej parafii prof. WSD w Tarnowie ks. dr Jerzy Jurkiewicza, diecezjalnego moderatora Towarzystwa Przyjaciół Tarnowskiego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wygłosił kazania na wszystkich mszach i zachęcał do włączenia się do Towarzystwa. Celem Towarzystwa jest modlitwa o powołania i za powołanych oraz wspieranie Seminarium ofiarami. Do Towarzystwa zgłosiło się 12 osób w większości rodziny kapłanów. Odtąd w każdą I sobotę miesiąca członkowie Towarzystwa odmawiają różaniec i przygotowują liturgię Mszy św.  Lista członków Parafialnego Oddziału

 

Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie Oddział w Radgoszczy.

 

 

 1. Baran Joanna
 2. Biel Kornelia
 3. Biel Marian
 4. Curyło Irena
 5. Kaczocha Teresa
 6. Niemczura Władysława
 7. Panek Zofia
 8. Panek Zygmunt
 9. Skrzek Krystyna
 10. Warias Janina
 11. Warias Józef
 12. 5 stycznia 2010 r. członkowie Towarzystwa - Baran Joanna, Biel Kornelia, Biel Marian, Panek Zygmunt, Panek Zofia i ks. Proboszcz uczestniczyli w Opłatku Wigilijnym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W auli seminarium oglądnęli Jasełka grane przez alumnów, a następnie łamali się opłatkiem z przedstawicielami innych oddziałów TPTSD. Wymieniali doświadczenia związane z prowadzeniem działalności Towarzystwa w parafii. W maju przewodniczyli modlitwie rożańcowej i liturgii Mszy św. w związku z I sobotą miesiąca i modlitwami w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.       

 

Informacje o sposobie włączenia się do Towarzystwa Przyjaciół Tarnowskiego Seminarium Duchownego Oddział w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy można uzyskać pisząc pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 16.00 - 16.50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.