Stanowisko Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w sprawie środków społecznego przekazu.

Stanowisko Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w sprawie środków społecznego przekazu.


Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej - stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogól-nego celu apostolskiego Kościoła, pragnie przedstawić swoje stanowisko odnośnie środków społecznego przekazu.
Błogosławiony Jan Paweł II nauczał: Komunikowanie przenika zasadnicze wymiary Kościoła, wezwanego do głoszenia wszystkim radosnej nowiny zbawienia. Dlatego przyjmuje on możliwości, jakie dają narzędzia społecznego przekazu, jako drogę daną opatrznościowo przez Boga naszym czasom dla powiększenia jedności i uczynienia przepowiadania bardziej sugestywnym.
Doceniając doniosłą rolę mediów w społecznym komunikowaniu się, Akcja Katolicka oczekuje, iż będą one odznaczały się rzetelnością i wysoką kulturą w przedstawianiu prawdy i dążeniu do pogłębiania właściwych relacji międzyludzkich. Komunikacja osobowa i społeczna - ze swej natury dobra, powinna być także szeroka, sprawna i szybka. Media, zwłaszcza elektroniczne (radio, telewizja, internet), zapewniając re-alizację tych celów, nie mogą tracić z pola widzenia ich skutków. Potrzeba wielkiej odpowiedzialności za słowa i czyny, za dobór treści i sposób ich prezentacji.
W myśl słów św. Pawła: „wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie” należy pamiętać, iż otwartość na różne idee nie może być tożsama z brakiem krytycyzmu i tolerancją rozumianą jako przyzwolenie na zło.
Za Błogosławionym Janem Pawłem II składamy dziękczynienie Bogu za obecność tych potężnych środków, które używane przez wierzących z geniuszem wiary i w posłuszeństwie światłu Ducha Świętego, mogą przyczynić się do ułatwienia szerzenia Ewangelii i uczynić skuteczniejszymi więzi jedności między wspólnotami kościelnymi. /List apostolski Jana Pawła II o mediach, 24 stycznia 2005, we wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy./
W katolickich środkach przekazu, portalach internetowych, ale także w gazetkach parafialnych czy regionalnych rozgłośniach radiowych, wspólnota wierzących znajdu-je cenne wsparcie dla szerzenia Ewangelii, jak również dla obrony tych trwałych za-sad, które są niezbędne do budowy społeczeństwa szanującego godność osoby ludzkiej i wyczulonej na wspólne dobro. /por. List apostolski Jana Pawła II o mediach, 2005r./. Dostrzegamy w ich działalności skuteczność poszerzania granic ewangelizacji jako szlachetną odpowiedź na przykazanie Pana: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16, 15).
Akcja Katolicka wyraża wielkie uznanie dziennikarzom tych mass-mediów, które od-ważnie, uczciwie i solidnie przekazują prawdę o otaczającym nas świecie i jego pro-blemach oraz pozytywnie wpływają na poprawę komunikacji międzyludzkiej.
Z bólem stwierdzamy, iż nie wszystkie narzędzia społecznego przekazu wyko-rzystywane są dla dobra ogółu. Zauważamy nasilające się działania, noszące zna-miona programowej walki z wartościami chrześcijańskimi, na których wyrosła współ-czesna cywilizacja, a przez nie - z tą częścią społeczeństwa, które te wartości przyj-mują i chronią dla dobra następnych pokoleń.
Wielkie zaniepokojenie budzi fakt niedostrzegania potrzeb katolików, stano-wiących liczebnie większość pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przejawiający się m.in. nieobecnością w publicznych mediach bezpośrednich relacji z pielgrzymek Głowy Kościoła Katolickiego Papieża Benedykta XVI. Jaskrawym przy-kładem takiego postępowania był brak takich relacji ze Światowych Dni Mło-dzieży w Madrycie, w których licznie uczestniczyła polska młodzież, nasze cór-ki i synowie. Jako rodzice mieliśmy niezbywalne prawo do wspólnego przeżywania z naszymi dziećmi doświadczenia wiary płynącego ze spotkania z Papieżem Benedyk-tem XVI, także za pośrednictwem mediów publicznych, na które płacimy comiesięcz-ny abonament.
Nowoczesne, potężne środki społecznego przekazu nabrały takiego znacze-nia, że są dla wielu głównym narzędziem kierującym i inspirującym postawy indywi-dualne, rodzinne, społeczne. Mając na względzie aspekt wychowawczy i kulturotwórczy działalności mediów, Akcja Katolicka domaga się od nich stosowa-nia kryterium prawdy i obiektywizmu, utrzymania odpowiedniego poziomu przekazu, niedostosowywania się do prymitywnych gustów części odbiorców. Domagamy się od mediów publicznych rzetelnego pełnienia misji nadawcy publicznego. Do-magamy się aby programy wartościowe tzn. edukacyjne, historyczne o charakterze patriotycznym nadawane były o takiej porze aby zarówno dzieci, młodzież jak i zain-teresowane osoby starsze mogły z nich skorzystać. Że tak nie jest świadczy choćby fakt, że Telewizja Polska programy historyczne o rocznicy wybuchu II wojny świato-wej wyemitowała w dniu 1.09.2011. w programie TVP1 o godz. 3.00 a w programie TVP2 o godz. 0.50.
Akcja Katolicka protestuje przeciwko występującej w mediach akceptacji, a nierzadko i afirmacji, osób i poglądów ludzi pozbawionych elementarnych zasad mo-ralnych, a niejednokrotnie i kultury osobistej, jawnie i bezkarnie deprawujących, zwłaszcza młodych odbiorców. Stanowczo protestujemy przeciw promowaniu w telewizji publicznej satanizmu! Widząc w tym wielkie zagrożenie dla bytu du-chowego narodu, przypominamy równocześnie o obowiązku przestrzegania prawa. Te niedopuszczalne praktyki stoją w sprzeczności z deklaracją zawartą w dokumencie zatytułowanym Misja Telewizji Polskiej S.A. jako nadawcy publiczne-go: „Telewizja Polska S.A. szanuje uczucia religijne odbiorców i respektuje chrześci-jański system wartości”
Wzywamy osoby odpowiedzialne za kształt społecznej komunikacji w naszej Ojczyźnie do wsłuchania się w słowa wielkiego Rodaka bł. Jana Pawła II, który uzna-jąc, iż pierwszym areopagiem współczesnego świata jest świat komunikacji, zdolny jednoczyć ludzkość , w jednym ze swoich ostatnich wystąpień zawarł proste i pozornie oczywiste sformułowanie zadań stojących przed mediami. Potrzeba jedy-nie dobrej woli, by je respektować: W naszej epoce globalnego przekazu rola mediów jest bardzo ważna. Wielka jest też odpowiedzialność wszystkich, którzy pracują w tej dziedzinie. Powinni zawsze przekazywać ścisłe informacje, w poszanowaniu godno-ści osoby i mając na względzie wspólne dobro. /JPII 2005 Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 13 marca 2005r./
Prezes Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Tarnowskiej
Wacław Prażuch

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza Królewicza

33-207 Radgoszcz,
ulica Pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.