Mar 18, 2018

Uchwała nr 2 z dnia 19 stycznia 2018 r. Duszpasterskiej Rady Parafii w Radgoszczy


O planie wykonania utwardzenia drogi oraz terenu wokół kapliczki pw. Matki Bożej Częstochowskiej w sośninie.

Uchwala się co następuje:
1. Utwardzeniu poddana zostanie droga do kapliczki w sośninie.
2. Utwardzeniu oraz położeniu kostki brukowej poddane zostanie otoczenie zabytkowej
kapliczki.
3. Wyremontowana zostanie studnia jak i niezbędne elementy jej towarzyszące.
4. Termin wykonania zostanie ustalony na kolejnym zebraniu Rady.

Mar 15, 2018

 

Parafialna Rada Duszpasterska

Ojciec Święty w "programowym" dokumencie Novo millennio ineunte, wytyczającym drogę Kościołowi na nowe tysiąclecie, odwołuje się do rad duszpasterskich, jako struktur, które mają kultywować i poszerzać przestrzenie komunii kościelnej. Komunia ta powinna być widoczna w relacjach między biskupami, kapłanami i diakonami, między duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, między duchowieństwem i zakonnikami, między stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi.

Szczegółowe normy jej powołania, składu i funkcjonowania reguluje Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej z 15.09.1992 r. zatwierdzony przez Ks. Biskupa Ordynariusza Józefa Życińskiego. Utworzenie parafialnej rady duszpasterskiej nie jest pozostawione do decyzji proboszcza, lecz jest wymogiem prawa partykularnego. Trzeba dodać, że wymóg ten wypływa z kryterium „użyteczności”, o którym mówi się w § 1 kan. 536 KPK odnośnie do podjęcia przez Biskupa Ordynariusza decyzji o utworzeniu rad duszpasterskich w parafiach. Od 1992 r. Parafialna Rada Duszpasterska stała się więc strukturą obecną w znacznej części parafii naszej diecezji. Zresztą w wielu parafiach organizm ten istniał i funkcjonował już wcześniej, znajdując swoje uzasadnienie teologiczne w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, w dokumentach posoborowych, zaś praktyczne normy działania w wytycznych w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz w Statucie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zawartym w IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej. Ustanowienie parafialnych rad duszpasterskich, jako obligatoryjnych w całej diecezji, było więc dla wielu parafii nowym impulsem dla owocniejszego funkcjonowania tej struktury, połączonym z przyjęciem pewnych zmian, jakie wprowadzał Statut z 1992 r.

Instytucja Parafialnej Rady Duszpasterskiej, dobrze zrozumiana i należycie wykorzystywana w parafii, jest zatem jej ważnym instrumentem kanonicznym, poprzez który proboszcz i cała wspólnota parafialna, każdy z właściwą sobie odpowiedzialnością, uczestniczą w życiu i w misji Kościoła. Parafialna Rada Duszpasterska swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty i równocześnie ją tworzy i animuje w życiu parafii.

Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii - np. najlepszy rozkład nabożeństw dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla proboszcza. Nie ujmuje ona nic z Jego odpowiedzialności za parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.

Parafialna Rada Duszpasterska jest szansą dla wiernych, którzy ją tworzą. Jest bowiem konkretną strukturą, w której może się realizować współodpowiedzialność świeckich za życie i misję parafii. Nie można mówić o prawdziwej współodpowiedzialności wiernych świeckich, jeśli brakuje możliwości, miejsc i środowisk, w których mogłaby być ona realizowana. Parafialna Rada Duszpasterska stwarza taką szansę, i tak też jest postrzegana przez świeckich. Bardzo często ujawnia się chęć laikatu do zaangażowania, wyrażenia opinii, wniesienia sugestii i propozycji, czyli właśnie udzielenia rady proboszczowi. Wierni świeccy mogą zobaczyć w pracach Rady, że ich głos jest brany pod uwagę, że jest uważnie wysłuchiwany i często podzielany przez proboszcza. Dzięki parafialnej radzie duszpasterskiej realizowany jest postulat Soboru Watykańskiego II, w którym się stwierdza: "Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu (ludzie świeccy) mają możność, a niekiedy obowiązek ujawniania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Odbywać się to powinno (...) za pośrednictwem instytucji ustanowionych przez Kościół". Działalność Rady pozwala doświadczyć wiernym świeckim fundamentalnej równości co do godności, jaką posiadają w Kościele, a równocześnie różnorodności darów hierarchicznych i charyzmatycznych, które istnieją tak w parafii jak i w samej radzie. Stąd też ujawnianie przez świeckich swojego zdania winno się zawsze odbywać "w prawdzie, z odwagą i roztropnością". (opracowano na podstawie artykułów: Ks. Tomasz Rozkrut "Parafialna Rada duszpasterska - struktura i znaczenie instytucji", Ks. Leszek Rojowski "Parafialna Rada duszpasterska: zagrożeniem czy szansą").

Mar 15, 2018

Decyzją Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża we wszystkich parafiach diecezji tarnowskiej 18 listopada 2012 r. odbyły się w Diecezji Tarnowskiej wybory do nowych rad parafialnych.

W naszej parafii, przez dwa tygodnie, do niedziel 11 listopada włącznie do skrzynki w przedsionku kościoła można było wrzucać kartki z nazwiskami kandydatów do nowej Rady Parafialnej. Zgłoszono 29 kandydatów.

W niedzielę 18 listopada 2012 r. miało miejsce głosowanie na członków Rady Parafialnej. Oddano 450 głosów ważnych i 4 głosy nieważne. Na pierwszym posiedzeniu nowej rady parafialnej 28 listopada dokonano wyboru wice przewodniczącego rady, którym został wybrany ponownie na 3 letnią kadencję Józef Sipior. Ks. Proboszcz ogłosił członków rady z nominacji. Zostali nimi: wikariusz ks. mgr Rafał Żelazy Robert oraz grabarz Józef Rój.

 

Duszpasterska Rada Parafialna

Przewodniczący - proboszcz ks. dr Marek Łabuz

Wice przewodniczący - Józef Sipior

 

Członkami Rady Parafialnej z wyboru w kolejności alfabetycznej zostali:

1. Burzec Eugeniusz ul. Tarnowska

2. Dykas Wiesław ul. Kopernika

3. Frąc Stanisław ul. Leśna

4. Giża Kazimierz ul. Witosa

5. Gondek Czesław ul. Orzeszkowej

6. Gondek Kazimierz ul. Jagiellońska

7. Krechniak Marek ul. Witosa

8. Leżoń Stanisław ul. Mały Dwór

9. Rój Józef ul. Kopernika

10. Saładyga Stefan ul. Górki

11. Sipior Józef ul. Spokojna

12. Sołtys Leszek ul. Szczucińska

13. Wolak Walerian ul. Narożniki

 

Dnia 31 sierpnia 2013 r. członkiem Rady Parafialnej, w miejsce dotychczasowego wikariusza ks. mgr Rafała Żelaznego ks. Proboszcz zamianował nowego wikariusza ks. mgr lic. Roberta Osaka.

Mar 15, 2018

W związku z upływem kadencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej Ks. Ordynariusz Wiktor Skworc Zarządzeniem dotyczącym wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich w Diecezji Tarnowskiej zarządził nowe wybory w dn. 24 listopada 2002 r. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyborów (1997 r.) kandydaci zostali zgłoszeni a ich nazwiska podano do publicznej wiadomości parafian, 17 listopada ubiegłego roku, a w Uroczystość Chrystusa Króla (24 listopada) przeprowadzono w naszej parafii wybory do Rad ze zgłoszonych kandydatów oraz ukonstytuowano skład Rady Parafialnej, jak również Rady Ekonomicznej.

 

           Parafialna Rada Duszpasterska parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy


(Kadencja Rady od listopada 2008 roku do listopada 2012 roku).


Przewodniczący Rady Parafialnej           - Proboszcz ks. dr Marek Łabuz
Zastępca Przewodniczącego                  - Józef Sipior

 Członkowie Rady z wyboru parafian:
 1. Dykas Wiesław
 2. Frąc Stanisław  
 3. Giża Kazimierz  
 4. Gondek Czesław
 5. Gondek Kazimierz
 6. Kopia Marek
 7. Leżoń Stanisław
 8. Panek Zygmunt
 9. Saładyga Stefan
 10. Wolak Walerian 

Członkowie Rady Parafialnej z nominacji Ks. Proboszcza:

Chwałek Grażyna            - przewodnicząca Caritas
Krechniak Marek             - doradca ekonomiczny
Ks. Furgał Dominik          - wikariusz
Rój Józef                         - grabarz

Mar 10, 2018

Uchwała nr 1 z dnia 19 stycznia 2018 r. Duszpasterskiej Rady Parafii w Radgoszczy

O wprowadzeniu regularnych comiesięcznych składek na potrzeby bieżące Parafii w Radgoszczy.

Uchwala się co następuje:

 1. 1. Każdy parafianin zobowiązany jest do uiszczania regularnych składek na potrzeby Parafii.
 2. 2. Termin składek ogłaszany będzie w ogłoszeniach parafialnych co najmniej tydzień przed planowaną składką.
 3. 3. Składki będą w całości przeznaczane na potrzeby bieżące Parafii.
 4. 4. Składka będzie miała formę wolnych datków na tacę.
 5. 5. Wysokość składki odpowiadać powinna sytuacji materialnej jak i możliwościom każdego parafianina.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.