Kwi 16, 2018

Na początku spotkania poddano rozważaniu odczytany przez księdza proboszcza, fragment z Ewangelii św. Jana mówiący o posłannictwie Jezusa (3, 14 – 21). Specyfika liturgii słowa Bożego środy II Tygodnia Wielknocnego polega na tym, że czytany jest tekst nie zwązany z kolejną chrystofanią, ale tekst z początku Ewangelii. Nie jest zachowany chronologiczny ciąg zdarzeń. Jednocześnie przypada on na okres bliski Wielkanocy, kiedy to teksty ewangeliczne poświęcają uwagę objawieniom (ukazywaniu się) Pana Jezusa, (różnym osobom, w różnych miejscach) po Jego zmartwychwstaniu (Chrystofania) z jednoczesnym ukazaniem, z jednej strony "inności" Jego osoby, ale z widocznymi znakami przebytego cierpienia, z drugiej z czynnościami potwierdzającymi, że nie jest duchem (np. jedzenie ryby). Objawieniami tymi Pan Jezus chciał dać jasny przekaz o swoim zmartwychwstaniu (niejako je udowodnić), miał to być sposób umocnienia uczniów w wierze.

         Sedno omawianego fragmentu Ewangelii ma pokazać, po co Pan Jezus “przeszedł" przez to wszystko, po co cierpiał, po co umarł i zmartwychwstał i czym kierował się Bóg. Bóg tak "umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy nie muarł, ale miał życie wieczne." Kolejnym radosnym przekazem odnośnie zamysłu Boga zawartym w tym tekście jest, że Pan Jezus nie został posłany aby potępić, ale "by świat został przez Niego zbawiony."

         Aby dostąpić zbawienia wymóg jest jeden – trzeba wierzyć w Pana Jezusa, uwierzyć, znaczy przyjąć za prawdę, to co zostało objawione i żyć zgodnie z wymogami tej wiary, według jej wskazań. Kolejne słowa Jezusa są bardzo "twarde" kto nie wierzy, już został potępiony" - sam siebie potępił.

         Dalej Pan Jezus nazwany jest światłem, które przyszło na świat, ale uczynki ludzi były złe, więc "bardzej umiłowali ciemność aniżeli światło", innymi słowy, nie przyjęli nauki Pana Jezusa, bo potępiały ich uczynki, które były złe.

         Nie odnosi się to tylko do czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, nauczając. Takie postępowanie jest niestety udziałem wszystkich pokoleń, a w dzisiejszych czasach, jeszcze bardziej widoczne, kiedy to ludzie "zachłystują" się swoją wolnością, nie spostrzegając, albo oszukując samych siebie, że to nie jest żadna wolnośc tylko zniewolenie. Dlatego tak mocno próbuje się akcentować "pozorne" krzywdy, nazywając odrzucanie Bożych Przykazań prawem do wolności.

         Jednym ze sposobów utrzymania swojego "kregosłupa moralnego" we właściwej kondycji, jest codzienny rachunek sumienia, który ma nam pomóc postępować metodą małych kroczków ku "dobremu", (jak np. św. Tereska od Dzieciątka Jezus), ale aby nie popaść w fatalizm, (nic mi się nie udało, jestem zły), należy rozpoczynać go od pytania: co dzisiaj dobrego zrobiłem, co mi się udało? następnie zaplanować sobie na kolejny dzień jakiś maleńki cel, w którym spróbuję się poprawić (np. powiem komuś coś miłego, uśmiechnę się do kogoś smutego, wypowiem słowo pocieszenia, westchnę do Boga w czyjejś intencji itd.). Z czasem zaowocuje to większym dobrem, które sami, a może i inni wokół nas dostrzegą, przez co staniemy się Apostołami Chrystusa w XXI wieku.

         W dalszej części spotkania rozmawiano na temat zbliżającego się terminu rozpoczęcia V Synodu Diecezji Tarnowskiej, którego uroczysta inauguracja ma mieć miejsce już 21 kwietnia, nawiązując jednocześnie do odbytego pierwszego dekanalnego spotkania zespołów synodalnych w Dąbrowie Tarnowskiej w minioną sobotę -7 kwietnia.

         Ustalono też, listę udających się na pielgrzymkę do Strachociny w dniu 28 kwietnia.

         Spotkanie zakończono modlitwą o dar życia i zdrowia dla przedwcześnie urodzonych dzieci, będących w powaznym zagrożeniu życia oraz za ich rodziców.

Kwi 03, 2018

 "Jezus Chrystus w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża", taki tutuł nosiła adoracja Pana Jezusa w Grobie prowadzona w dniu 30 marca od godz. 2200 do 2300 przez POAK. W czasie tej godziny modlitwami i pieśniami wielbiono i przepraszano Jezusa Ukrzyżowanego, odmówiono litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, a Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprzedzono rozważaniem fragmentu z Dzienniczka Siostry Faustyny.

Całość przedsięwzięcia przygotowała Pani Prezes Oddziału Elżbieta Juzba. W prowadzeniu adoracji uczestniczyło 11 członków AK.

Mar 18, 2018

Spotkanie formacyjne 14 marca 2018 r.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, następnie Ksiądz Proboszcz odczytał fragment z Ewangelii św. Jana (5, 19-30), którego myślą przewodnią jest miłość - z jednej strony Boga Ojca do Syna Jezusa. Miłość ta jest źródłem mocy Jezusa, daje Mu zdolność uzdrawiania. Ojciec przekazał też Synowi władzę sądzenia, po to, aby podkreślić “Boskość" Syna, a przez to pokazać, że Synowi należna jest cześć taka sama, jak Ojcu. Ma nam to uzmysłowić, że oddając cześć Synowi, już czcimy Ojca i odwrotnie, oddając część Ojcu, oddajemy ją równocześnie Synowi. Oddawanie czci jest z naszej strony również wynikiem miłości. Jezus w rozważanej perykopie poucza także, jak zdobyć życie wieczne, wskazanie jest proste: słuchać Jego słowa i wierzyć w Ojca, który Go posłał. Ponadto w omawianym fragmencie Jezus zapowiada także, że po swojej śmierci, dokona sądu nad wszystkimi spoczywającymi dotąd w grobach: sprawiedliwie postępujący zmartwychwstaną do wiecznego życia, a dopuszczający się zła również zmartwychwstaną, lecz po to, by cierpieć wieczne potępienie.
Kolejne pouczenie Jezusa, które winno być dla nas ważne, zawiera się w stwierdzeniu, że po pierwsze wszystko może tylko w jedności z Ojcem, a po drugie, że nie szuka własnej woli, własnego spełnienia, lecz woli Ojca. To są jedyne “kryteria działania" Jezusa.
W dalszej części spotkania formacyjnego dyskutowano nad odmiennością stylu Ewangelii św., Jana, w stosunku do pozostałych Ewangelii.
Na przykładzie Dawida oraz innych osób z historii ludzkości (św., Jan Maria Vianney, kardynał Stefan Wyszyński) rozważano też "upodobanie" Boga do realizowania wielkich rzeczy, za pomocą "małych" ludzi. Powodem tej refleksji było zatroskanie - z perspektywy zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego - o osoby od wielu lat nie korzystające z sakramentów, zwłaszcza, sakramentu pokuty i Eucharystii. Podkreślono, że wytrwała i wierna modlitwa może zdziałać bardzo dużo. Na przestrzeni dziejów było wiele takich spektakularnych przykładów.
Jeden z uczestników spotkania, podzielił się refleksjami towarzyszącymi Mu podczas rozważań Starego Testamentu, a także zrelacjonował wysłuchane rozważanie radiowe.
Rozmawiano również o bieżących sprawach parafii tj. o konieczności utworzenia parafialnego zespołu do spraw synodalnych, o potrzebie powołania kandydatów nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz o kolejności adoracji prowadzonej w wielki piątek przez grupy parafialne, a także o pielgrzymce do Łagiewnik w niedzielę Bożego Miłosierdzia.
Prezes POAK Elżbieta Juzba przedstawiła program pielgrzymki do Strachociny w dniu 28 kwietnia, zachęcając do wzięcia w niej udziału.
Spotkanie zakończono modlitwą.

Mar 09, 2018

Spotkanie formacyjne 10 stycznia 2018 r.

     Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą, następnie Ksiądz Proboszcz odczytał fragment z Ewangelii Św. Marka (1, 29 – 39) dotyczący uzdrowień w Kafarnaum. Rozważeniu poddano pojęcie cudu, a także, dlaczego - poza współczuciem dla cierpiących, Jezus dokonywał uzdrowień. Cuda Jezusa powodowane były miłością, ale także miały być dla ich uczestników i świadków - a przez zapisy Ewangelii i dla nas – potwierdzeniem faktu, że Jezus jest Synem Bożym, wyczekiwanym Mesjaszem. Znamiennym jest, że „czynienie” cudów poprzedzała zawsze Jezusowa łączność z Bogiem Ojcem. Ta łączność realizowała się w modlitwie. W dyskusji podkreślono, że cuda uzdrowień mają miejsce i w obecnych czasach, a dla nas, ludzi XXI wieku ważne jest, że nawet, gdy doświadczymy nieuleczalnej choroby, to wiara jednocząca, nas w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele, może pomóc nam przetrwać z nadzieją nawet śmierć.

      Analizowano też kwestię, gdzie byli ci wszyscy - uzdrowieni i uwolnieni spod mocy złych duchów ludzie (i ich rodziny), podczas sądu, drogi krzyżowej i Męki Pana Jezusa, dlaczego się nie przeciwstawili widząc bezsprzeczne zło. Powody były trzy: zawód, pieniądz i strach. Jedni zawiedzeni, że Jezus nie okazał się „Mesjaszem na ich miarę”, takim który obali panowanie rzymskie nad Izraelem, czuli się zawiedzeni, inni dali się przekupić, a jeszcze inni nie chcieli się „narażać”, tak, na wszelki wypadek. Zwrócono też uwagę, że Szymon był żonaty i jak się to miało do faktu, że mimo to został później pierwszym papieżem.

      Ksiądz Proboszcz przedstawił zebranym informację o stanie zdrowia Księdza Prałata Stanisława Gawędy oraz podzielił się spostrzeżeniem, o tym, jak wielką radość sprawiło pacjentom oddziałów: wewnętrznego i dziecięcego kolędowanie dzieci z Radgoszczy, które z Nim pojechały w odwiedziny do naszego księdza seniora.

     W dalszej części spotkania omówiono układ roku kościelnego i ustalono skład delegacji na dekanalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej 14 stycznia 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Omówiono też kwestię prowadzenia adoracji przez POAK we Wielki Piątek. Przedstawiono pod rozwagę udział w rekolekcjach wielkopostnych dla członków POAK w lutym w Ciężkowicach. W czasie spotkania dokonano też przyjęcia 1 osoby do POAK.

Lut 08, 2018

Ze względu na przypadającą w II środę miesiąca uroczystość „Środy Popielcowej” rozpoczynającej okres Wielkiego Postu - spotkanie odbyło się tydzień wcześniej niż jest przyjęte. Po wspólnej modlitwie rozważano odczytany przez Księdza Proboszcza fragment z Ewangelii Św. Marka (7, 14 – 23) dotyczący „czystości i nieczystości”, z którego zrozumieniem mieli problem nawet uczniowie Jezusa, dlatego prosili o wyjaśnienie.

Kwestię tę w odniesieniu do pokarmów - jak zresztą wiele innych przedstawianych przez Jezusa - można zrozumieć jednynie, w kontekście Starego Testamentu, gdzie choćby w Księdze Kapłańskiej (11, 1 – 47) jest mowa na temat zwierząt i ich „przydatności do spożycia”. Jezus powiedział, że pokarm, jako „wchodzący z zewnątrz” nie czyni człowieka nieczystym.

Wymienił natomiast cały katalog „zła wychodzącego z serca ludzkiego” które czyni go nieczystym. Charakterystyczne w rozważanym fragmencie jest określenie nieczystości rozumianej przez nas, jako grzech, a serca - jako duszy. Izraelici nie używali bowiem pojęcia grzechu w naszym chrześcijańskim rozumieniu.

Dyskutując nad wymienionymi przez Jezusa katalogami grzechów, przywarami serca ludzkiego, podniesiona została potrzeba nieustannej pracy nad sobą, którą można, a nawet powinno się realizować podejmując różnego rodzaju postanowienia, wyrzeczenia i umartwienia, nawet drobne, ale konsekwentnie. Niezbędne jest też realizowanie uczynków miłosiernych, a w wychowywaniu dzieci, poza dawaniem im dobrego przykładu własnego życia, również umiejętne nimi kierowanie.

W dalszej części rozmawiano o bieżących sprawach w kontekście dekanalnego spotkania Prezesów Oddziałów Parafialnych oraz zastanawiano się nad sposobami rozpropagowania wśród dzieci i młodzieży informacji na temat prac na konkurs o Janie Pawle II. Zainteresowane osoby potwierdziły też ostatecznie chęć udziału w rekolekcjach w Ciężkowicach. Niestety, z braku wolnych miejsc do wyjazdu na rekolekcje nie doszło. 

           

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza Królewicza

33-207 Radgoszcz,
ulica Pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.